ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่างทองคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 010553512283
Facebook : https://www.facebook.com/pages/อ่างทองคลังสินค้า

เข้าชม 161 ครั้ง

อ่างทองคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 43 หมู่บ้าน อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (02) 210-0878-80 โทรสาร : 02-675-8336
อีเมล์ : chueharn@hotmail.com

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๓-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์