ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เจียเม้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : เจียเม้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-002-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105536101675

เข้าชม 1,110 ครั้ง

เจียเม้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 119 หมู่ 8 ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-207 080-5 โทรสาร : 044 240 898-9
โทรศัพท์มือถือ : 081 966 1979
อีเมล์ : masternick007@gmail.com

บริการบรรจุหีบห่อ

อัตราค่าบริการ : บาท


การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท


ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


HACCP

เลขที่ : no3000
หน่วยรับรอง : SGS

มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

ISO 9001

หน่วยรับรอง : SGS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ


GMP

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

มาตรฐานไซโล

เลขที่ : ๐๒-๐๐๔-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์