ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมันสำปะหลัง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ทำกิจกรรม : 28 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : โรงแรมโฆษะ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมอบรม (1) ผู้ขาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจากจังหวัด ขอนแก่น ชัยภูมิ และสกลนคร ที่ได้รับสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลังพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์สำหรับตากมันเส้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลัง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง (2) ผู้ซื้อ : บจก. ไทยซิตริก แอซิด (กรุงเทพฯ) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด บมจ. ไทยเอทานอล พาวเวอร์ (จ.ขอนแก่น) หจก. ตงจิตพืชผล  ลานมันแทนทรัพย์ (จ.ชัยภูมิ) (3) ส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จากจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 81 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิตพืชผล
นาย สุขุม ตันติเฉลิมพันธุ์
88/2 หมู่ 15 ถนน บำเหน็จ-ซับใหญ่ ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ คุณสุขุม 084-526-4433 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโค-กระบือ บ้านดอนหัน
นาง ม้วย ยันตะคุ
115 หมู่ 2 ตำบล โนนสะอาด อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ 090-231-0200 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
ปริมาณรวม : 97.619 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 97.619 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด / เครดิตไม่เกิน 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิตพืชผล
นาย สุขุม ตันติเฉลิมพันธุ์
88/2 หมู่ 15 ถนน บำเหน็จ-ซับใหญ่ ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ คุณสุขุม 084-526-4433 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจกลุ่มนาแปลงใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ตำบลหนองบัวบาน
นาย ณัฐพล สุขสิงห์
44 หมู่ 12 ตำบล หนองบัวบาน อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 085-630-2689 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณรวม : 23.810 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า
 

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 23.810 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด / เครดิตไม่เกิน 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิตพืชผล
นาย สุขุม ตันติเฉลิมพันธุ์
88/2 หมู่ 15 ถนน บำเหน็จ-ซับใหญ่ ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ คุณสุขุม 084-526-4433 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลหนองบัวโคก
นาย สฤษดิ์ วรรณา
182/2 หมู่ 9 ตำบล หนองบัวโคก อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ คุณสกฤษดิ์ 086-874-0038 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
ปริมาณรวม : 23.810 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 23.810 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด / เครดิตไม่เกิน 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิตพืชผล
นาย สุขุม ตันติเฉลิมพันธุ์
88/2 หมู่ 15 ถนน บำเหน็จ-ซับใหญ่ ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ คุณสุขุม 084-526-4433 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองสี่มุม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
นาย สุดใจ ผาดี
67 หมู่ 11 ตำบล ละหาน อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 099-612-1988 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
ปริมาณรวม : 23.810 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 23.810 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด / เครดิตไม่เกิน 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิตพืชผล
นาย สุขุม ตันติเฉลิมพันธุ์
88/2 หมู่ 15 ถนน บำเหน็จ-ซับใหญ่ ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ คุณสุขุม 084-526-4433 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านห้วยต้อน
นางสาว สุพรรษา ไฝชัยภูมิ
159/1 หมู่ 1 ตำบล ห้วยต้อน อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ปริมาณรวม : 73.810 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 73.810 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด / เครดิตไม่เกิน 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิตพืชผล
นาย สุขุม ตันติเฉลิมพันธุ์
88/2 หมู่ 15 ถนน บำเหน็จ-ซับใหญ่ ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ คุณสุขุม 084-526-4433 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่นาเสียว
นาย วงศ์ชู มณีวงศ์
175 หมู่ 3 ตำบล นาเสียว อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 086-874-0038 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
ปริมาณรวม : 23.810 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 23.810 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด/เครดิตไม่เกิน 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ลานมันแทนทรัพย์
นาย ชัชชัย แทนทรัพย์
908 หมู่ 1 ตำบล วะตะแบก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ 36230
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโค-กระบือ บ้านดอนหัน
นาง ม้วย ยันตะคุ
115 หมู่ 2 ตำบล โนนสะอาด อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ 090-231-0200 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 9 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 47.619 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 47.619 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ลานมันแทนทรัพย์
นาย ชัชชัย แทนทรัพย์
908 หมู่ 1 ตำบล วะตะแบก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ 36230
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มมันสำปะหลังบ้านตาดริมทอง
นาย ณัฐพล แส่กระโทก
176 หมู่ 6 ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ 36110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2563
ปริมาณรวม : 145.238 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ
   ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 145.238 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
นาย วัชรวิทย์ สีมูลโท
241 หมู่ 8 ถนน มิตรภาพ ตำบล บ้านค้อ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด
นาง ทองพูล เลิศฤทธิ์
196 หมู่ 10 ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 40280
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
ปริมาณรวม : 238.095 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ
   ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ขอนแก่น
ปริมาณตามสัญญา : 238.095 ตัน
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
นาย วัชรวิทย์ สีมูลโท
241 หมู่ 8 ถนน มิตรภาพ ตำบล บ้านค้อ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแวงสักหลัก
นาง วาสนา จันทร์ทำมา
29/1 หมู่ 21 ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
ปริมาณรวม : 71.430 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ
   ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า

แหล่งผลิต : ขอนแก่น
ปริมาณตามสัญญา : 71.430 ตัน
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ไทยซิตริก แอซิค จำกัด
นาง กนกงาม จินดาโชตสิริ
969 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด
นาย เลาไพ วระกัน
111 หมู่ 4 ตำบล โพธิไพศาล อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร 47210
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
ปริมาณรวม : 142.857 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 โดยน้ำหนัก
-  มีเส้นใยของหัวมันสำปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
-  มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีวัตถุอื่นเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำประหลังตามสภาพปกติ
   ไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก
-  ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ
-  ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา
-  ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
-  มีลักษณะเป็นชิ้น
-  ตัดรากเหง้า
-  ขุดหัวมัน และทำการสับและตาก ภายใน 1 วัน และมีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 1 ปี

แหล่งผลิต : สกลนคร
ปริมาณตามสัญญา : 142.857 ตัน
การชำระเงิน : เครดิต 7-10 วันทำการหลังส่งมอบสินค้า