ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

          คือองค์กรของสมาชิกที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน ในการรับซื้อข้าวจากสหกรณ์สมาชิกและเกษตรกร โดยได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519  มีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 43 สหกรณ์ ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสหกรณ์สมาชิกมาแปรรูปเป็นข้าวสาร จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอื่นๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์สมาชิกในราคายุติธรรม อีกทั้งทำธุรกิจรับเงินจากสมาชิกด้วย

          โรงสีของชุมชนสหกรณ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP การผลิตข้าวสาร ในปัจจุบันจึงเน้นการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ แปรรูปจำหน่ายเป็นหลัก โดยในส่วนอุปกรณ์การตลาด จะประกอบด้วย โรงสีข้าว พร้อมอุปกรณ์ กำลังการผลิต 100 ตัน ต่อวัน ฉางบรรจุข้าวเปลือกพร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุกสิบล้อ 1 คัน และไซโลข้าวเปลือก ความจุ 250 ตัน  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย และผืนดินนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟมาก่อน จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แมงกานีส แมกนีเซียม แคลเซียม และฟอสฟอรัส เป็นต้น มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การ ปรับสภาพพื้นที่ปลูกข้าว กา รเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร โดยการนำข้าวหอมมะลิของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมาเข้าโรงสี สีข้าวหอมมะลิ และบรรจุถุงเพื่อพร้อมจำหน่ายให้กับผู้บริโภค "ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอรับรองถึงคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่ผลิตขึ้น ที่มีการควบคุมในขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนถึงการบรรจุจำหน่าย และที่สำคัญเรามีการควบคุมอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีข้าวชนิดอื่นปลอมปนอย่างเด็ดขาด"  ได้มีการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ไม่ว่า โครงการเกิดบุญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ไทยให้ไปสู่ระดับสากล รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงบประมาณสนับสนุนเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เข้ามาติดตั้งในโรงสี ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพข้าวที่สูงขึ้น

          ชุมชนสหกรณ์บุรีรัมย์ได้รับรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของมวลหมู่สมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547 ปี 2549 กรมการค้าต่างประเทศรับรองเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2550 ประกาศนียบัตรสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) และ ปี 2552 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP การผลิตข้าวสาร เป็นต้น                                                                                                                                             ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสหกรณ์จะประกอบด้วย ข้าวขาวหอมมะลิ และข้าวกล้องหอมมะลิ โดยจะมีขนาดบรรจุ แบบ 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ซึ่งมีทั้งถุงบรรจุแบบธรรมดาและสุญญากาศ" สำหรับการผลิตข้าวเพื่อจำหน่ายนั้น ปัจจุบัน มีทั้งการผลิตเพื่อจำหน่ายของชุมชนสหกรณ์เองและการรับจ้างผลิตให้กับผู้ส่งออก"ข้าวที่เราผลิตจำหน่ายเอง อย่างข้าวภายใต้ยี่ห้อสหกรณ์ ซึ่งจะมีวางจำหน่ายตามร้านสหกรณ์ รวมถึงข้าวกล้องหอมมะลิ จะวางจำหน่ายเฉพาะในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ และดิเอ็มโพเรียม ล้วนแต่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี"ทางชุมชนสหกรณ์ยังมีบริการรับจ้างผลิตข้าวที่ระลึกเพื่อใช้แจกในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน วันเกิด เป็นต้น 

          จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของชุมชนสหกรณ์การกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ได้สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าเกษตรกร ที่สามารถลดขั้นตอนการตลาด และค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย รวมถึงผู้ผลิตขายข้าวได้ราคา ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม เป็นธรรม"ที่สำคัญผู้บริโภคมีส่วนช่วยให้เกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขายข้าวได้ราคา ทำให้ชีวิตความอยู่ของชาวนาที่เป็นสมาชิกในจังหวัดบุรีรัมย์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด" 

  


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 60/1 หมู่ 9 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611-601
โทรสาร : 044-621-735
อีเมล์ : choomnoom_buriram@hotmail.com
เว็บไซต์ : -

Facebook : https://www.facebook.com/choomnoomburiram
เข้าชม 3,020 ครั้งรถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 1 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 1 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 30 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


กดกกดกดก

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
กดฟกสาดกสาดหกด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 60/1 หมู่ 9 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611-601 โทรสาร : 044-621-735

ราคาสินค้าเกษตรของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด