ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร และะการขอต่ออายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ
: กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์
ตลาดกลางสินค้าเกษตร คือสถานที่นัดพบเพื่อการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก เข้ามาทำการซื้อขายโดยตรง ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือประมูลราคากันอย่างเปิดเผย ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมด้วยการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก คุณสมบัติผู้ประสงค์จะขอเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สหกรณ์ กลุ่มเกษตกร หรือองค์กรเกษตร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. มีกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งตลาด กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองดังกล่าวให้หมายความถึง
    2.1 โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"
    2.2 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส. 3 ก. หรือ น.ส. 3 ข.)
    2.3 สัญญาเช่าที่มีกำหนดไม่น้อยกว่าห้าปีและจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
    2.4 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่น้อยกว่าห้าปี
3. ที่ดินซึ่งเป็นสถานที่ตั้งตลาดต้องมีแนวเขตที่ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน และที่ดินต้องมีจำนวน ดังนี้
    3.1 ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ไม่น้อยกว่า 20 ไร่ และต้องมีระยะห่างจากที่ตั้งตลาดประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตรและมีสถานที่เก็บข้าวและพืชไร่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 เมตริกตัน
    3.2 ตลาดกลางผักและผลไม้ ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ และต้องมีระยะห่างจากที่ตั้งตลาดประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร
    3.3 ตลาดกลางปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
    3.4 ตลาดกลางสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
    3.5 ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 10 ไร่
    3.6 ตลาดกลางประเภทอื่นที่อธิบดีกรมการค้าภายในกำหนด ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
*ถ้าเป็นตลาดกลางประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ (ตามข้อ3.6)จะต้องรอประกาศจากกรมการค้าภายในก่อน ถึงจะเริ่มดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

อายุใบรับรอง
1. การขอเข้ารับการส่งเสริมเพื่อเข้าเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน มีอายุใบรับรอง5 ปี
2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะต่ออายุ จะต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบรับรองการเป็นตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ มิฉะนั้นจะต้องขอเข้ารับการส่งเสริมฯใหม่
3. กรณีที่หนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรชำรุด สูญหายหรือถูกทำลายให้ตลาดกลางสินค้าเกษตรยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองภายใน 30วันนับแต่วันที่หนังสืรับรองชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ตามแบบที่กำหนด

การเปลี่ยนแปลงรายการ
การเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น การย้ายสถานที่ประกอบการ และการหยุด หรือยกเลิกกิจการ จะต้องทำการแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบ เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ

เงื่อนไขในการยื่นคำขอ
ในการยื่นคำขอ สำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ ต้องให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคลรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ

หมายเหตุ
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีตลาดซึ่งมีสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร))
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาด กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน 563 อาคาร 2 ชั้น 7 .นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (โทร 02-547-5873 โทรสาร 02-547-5415) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (สามารถติดต่อหน่วยงานตามจังหวัดที่ตลาดกลางของท่านตั้งอยู่))
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด 76 จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม
: 25 วัน

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
- เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอ และตรวจสอบเอกสาร/ลงเลขรับ/ลงวันที่                             
- เจ้าหน้าที่ให้หลักฐานการรับคำขอ
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

 

2)

การพิจารณา
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- สรุปผลพิจารณาส่งเสริม/ไม่ส่งเสริม
(หมายเหตุ: -)

19 วัน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- อธิบดีลงนามอนุญาต หรือไม่อนุญาต
- แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
(หมายเหตุ: -)

5 วัน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วน รับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

 

บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ตัวจริงนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำขอ)

กรมการปกครอง

3)

 

หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (*กรณีมีการมอบอำนาจ
ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงรายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล)

-

4)

 

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (*กรณีมีการมอบอำนาจ)

กรมการปกครอง

5)

 

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (*กรณีมีการมอบอำนาจ)

กรมการปกครอง

6)

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสหกรณ์หรือใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

กรมส่งเสริมสหกรณ์

7)

 

ข้อบัญญัติ เทศบัญญติ หรือข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ได้ (ถ้ามี)
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

8)

 

โฉนดที่ดิน
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

กรมที่ดิน

9)

 

โฉนดแผนที่ช
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

กรมที่ดิน

10)

 

โฉนดตราจอง
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

กรมที่ดิน

11)

 

ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

กรมที่ดิน

12)

 

หนังสือรับรอง (น.ส.3 น.ส.3ก หรือ น.ส.3ข)
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

กรมที่ดิน

13)

 

สัญญาเช่าที่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์)

-

14)

 

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน อันเป็นสถานที่ตั้งตลาด
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์)

-

15)

 

แผนที่โดยสังเขปแสดงแนวเขตที่ดินทุกแปลงที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งตลาด รวมทั้งแนวเขตข้างเคียงตลาด
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

-

16)

 

แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของตลาด รวมทั้งแผนผังอาคารตลาดและรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

-

17)

 

เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการหรือแผนการบริหารงานตลาด
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

18)

 

แบบคำขอรับการส่งเสริม
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีขอรับการส่งเสริม)

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

19)

 

แบบคำขอต่ออายุ
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีขอต่ออายุหนังสือรับรอง)

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน อาคาร 2 ชั้น 7 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (โทร 02 547 5419 โทรสาร 02 547 5415)
(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการค้าภายใน อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)

3)

Call Center กรมการค้าภายใน เบอร์โทร 1569
(หมายเหตุ: -)

4)

เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมการค้าภายใน  www.dit.go.th
(หมายเหตุ: -)

5)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

ตัวอย่างการกรอกคำขอเข้ารับการส่งเสริม
(หมายเหตุ: -)

2)

แบบคำขอ_ใบแทนหนังสือรับรอง ตลาดกลาง
(หมายเหตุ: -)

3)

แบบคำขอ_เปลี่ยนแปลงรายการ
(หมายเหตุ: -)

4)

แบบคำขอ_แจ้งความประสงค์หยุด ยกเลิก
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 03/08/2558