ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน


เชิญชวนซื้อขายสินค้าเกษตร ผ่านตลาดออนไลน์
ในเว็บไซต์ http://agrimark.dit.go.th ของกรมการค้าภายใน

---------------------------

          กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและชุมชน สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดด้วย
          กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านตลาด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าไปใช้งานให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น รองรับประเทศไทยยุคระบบดิจิตอล 3G 4G ในปัจจุบัน โดยได้จัดทำเว็บไซต์ http://agrimark.dit.go.th หรือ “ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์” ทั้งเพื่อเป็นการบริการประชาชน ผู้ประกอบการในการยื่นแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Service และในเว็บไซต์นี้ยังมีการสร้างช่องทางเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ประกอบการ-ผู้ขายสินค้า โดยเน้นไปที่สินค้าเกษตรของชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน ผ่านตลาดออนไลน์ โดยทำลงซื้ออขาย หรือจะเรียกว่า“การค้าขายออนไลน์”ก็ได้ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในสวน ไร่ นา ในบ้าน ก็สามารถส่งรูป รายละเอียดสินค้า เงื่อนไขต่างๆ เพื่อขาย หรือที่เรียกว่า Post ลงในเว็บไซต์ แล้วรอผู้ประกอบการ พ่อค้า ผู้ต้องการซื้อ ที่เข้ามาดูในเว็บไซต์ติดต่อกลับ โดยมีเพียง E-mail แล้วสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้ชื่อผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เท่านั้น ก็เข้ามาเลือกซื้อหาและขายสินค้าได้
          การสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
          หากกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศโดยเฉพาะเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ได้รู้จักและเข้ามา Post สินค้าของตนเองในเว็บไซต์ http://agrimark.dit.go.th มากเท่าไร ก็ยิ่งจะทำให้เว็บไซต์นี้เป็นตลาด E-Market place สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีอิทธิพลสูงต่อการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการ พ่อค้า หรือผู้ซื้อสินค้าทั่วไป จะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆในการเลือกหาสินค้า และในทางอ้อมจะทำให้สามารถทราบข้อมูลสินค้า ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดทั่วประเทศว่ามีอะไรบ้าง อยู่จุดไหนของประเทศไทยบ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะนำไปใช้บริหารจัดการด้านนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
          ด้วยนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้และความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจากท้องถิ่น การสร้างตลาดออนไลน์เพื่อเกษตรกรและชุมชนขึ้นโดยเฉพาะ ผ่านเว็บไซต์ http://agrimark.dit.go.th  ของกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน จึงตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนในระดับชาวบ้าน จากรายได้ที่มีการซื้อ-ขายผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ หรือ E-Commerce ปัจจุบันการค้าขายผ่านตลาดออนไลน์จะทวีความสำคัญอย่างเข้มข้น และกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็คาดว่าในปี 2560 มูลค่าการค้าออนไลน์ทุกกลุ่มสินค้าจะมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านบาท
 

 

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด