ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน


เกษตรกรราชบุรี มั่นใจขายละมุด มะพร้าวน้ำหอม รวม 425 ตัน
ผ่านสัญญามาตรฐาน กรมการค้าภายใน
----------------------

          กรมการค้าภายใน  ประสบผลสำเร็จสามารถเป็นตัวกลาง เจรจาโน้มน้าวให้เกษตรกรและผู้รวบรวมสินค้าชาวจังหวัดราชบุรี ให้ขายละมุดและมะพร้าวน้ำหอมให้ผู้รับซื้อ โดยใช้สัญญามาตรฐานของกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน  เพราะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยง  ในการหาตลาดจำหน่ายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมาก
          กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ได้ร่วมกับตลาดไทจัดอบรมและเสวนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีผู้ร่วมอบรม 54 คน ประกอบด้วย เกษตรกร ภาคเอกชนคือ ผู้ค้าส่งตลาดไท ผู้แทนตลาดไท รวมทั้งผู้รวบรวมสินค้าละมุด/มะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี หน่วยงานราชการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
          ในการอบรมยังมีกิจกรรมการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสบความสำเร็จในการเจรจาโน้มน้าวให้ผู้ซื้อผู้ขายสินค้า 2 ชนิด ตกลงซื้อขายกันโดยใช้สัญญามาตรฐาน ของกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ในสินค้า ละมุด 237 ตัน มูลค่า 3.555 ล้านบาท  และมะพร้าวน้ำหอม 188 ตัน มูลค่า 2.820 ล้านบาท โดยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต่างมีความพึงพอใจมาก เพราะทำให้สามารถบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างโอกาสที่ดีมากให้ผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งยังทำให้มีความเชื่อมั่น ที่จะซื้อขายกันผ่านสัญญามาตรฐานเพิ่มขึ้น และเห็นว่ารัฐควรจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
          การจัดอบรมครั้งนี้ได้มีการอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง  ซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการซื้อขายสินค้ากันด้วยความมั่นใจ การให้ความรู้เรื่องระบบซื้อ-ขายสินค้าเกษตร ในตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th  ของกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ที่เกษตรกรสามารถประกาศขายสินค้า ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ ทั้งในแบบรูปภาพและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ  ในขณะที่ผู้ซื้อก็สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการเพื่อไปจำหน่ายต่อได้  โดยไม่ต้องตระเวนเดินทางไปเลือกซื้อหาตามแหล่งผลิตอีกต่อไป ซึ่งนับเป็นช่องทางการตลาดสมัยใหม่ ในปัจจุบัน  ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคที่ประเทศไทยได้ใช้คลื่น  3G/ 4G ที่เข้าถึงง่ายสะดวก เพียงขอให้มีเพียง E-mail เท่านั้น ก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบซื้อ-ขายในตลาดออนไลน์ http://mwsc.dit.go.th ได้ทันที รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ/เกษตรกร ในการใช้ประโยชน์จาก คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน  ในการนำสินค้าไปฝากเก็บเพื่อรักษาคุณภาพและรอจังหวะเวลาจำหน่ายให้ได้ราคาที่เหมาะสม และในขณะเดยวกันก็ยังสามารถนำใบรับของที่ออกโดยคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ที่ไปฝากไว้ไปจำนำหรือจำหน่ายได้
          นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความรู้และข้อมูลแก่เกษตรกร เกี่ยวกับการขอGAP เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตพืชที่ดี โดยถ้าหากพื้นที่ทำการเกษตรแปลงใดได้รับ GAP ก็จะเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากล ซึ่งหมายถึงผลผลิตที่ได้จากแปลงนั้นๆก็จะมีคุณภาพมาตรฐานตามไปด้วย

                

--------------------------------

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศระบบตลาด