ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

          ตามที่พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตาม พรบ. ดังกล่าว ไม่ต้องยื่นแบบรายงานชนิดและปริมาณสินค้าประจำเดือน (แบบ ค.ส.6)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  02-547-5422