ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย

ประวัติความเป็นมา

          จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ อากาศดี น้ำดี คนใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อาหารอร่อย แต่หลังการพัฒนาให้เป็นเมืองศิวิไลซ์ จังหวัดเชียงใหม่ถูกเร่งเร้าด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างหนัก ทำให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไป จากการผลิตและเป็นอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพิงธรรมชาติ มาเป็นเบียดเบียนธรรมชาติ อาหารการกิน ถูกเร่งผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของการบริโภค มีการใช้สารเคมีกระตุ้นให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยลืมเรื่องผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 20 ปีผ่านมาพร้อมกับการเสียชีวิตของญาติสนิทมิตรสหายด้วยโรคมะเร็งโดยไม่ทราบสาเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสารอื่นๆ ในพืช ในสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารบริโภค ซึ่งมีเกษตรกรผู้ผลิตหลากหลายกลุ่มที่ได้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แต่ก็พบปัญหาเรื่องการตลาด เนื่องจาก ผลผลิตที่ปลอดภัยเหล่านี้ถูกปะปนกับผลผลิตที่ไม่ปลอดภัยในตลาดทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ 

          จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกับ เจเจ มาร์เก็ต จัดแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงปลา หมู เนื้อ ไก่ ไข่ที่มีการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ทำให้อาหารเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้โอกาสกับเกษตรกรที่เลิกการใช้สารเคมีในการผลิต ที่มีจำหน่ายเป็นหลักแหล่งแล้ว ผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยเหล่านี้ได้


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ผัก ผลไม้ปลอดภัย จากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง สินค้าจาก Farm outlet เนื้อหมู ปลา อาหารปรุงสำเร็จ และสินค้าแปรรูป ฯลฯ

จำนวนแผงค้า : 200
ก่อตั้งเมื่อ : 18 มกราคม 2559
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 26 ธันวาคม 2558
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 8.00-15.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/kadjiangmai/

เข้าชม 1,014 ครั้ง
Cr. YouTube.com lightscollector

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ กาแฟ
ชื่อ-สกุล : คุณศิริพรรณ ไชยวรรณ
ที่อยูู่ : 144 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861958836
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้อินทรีย์
ชื่อ-สกุล : คุณศราวุธ วงศ์กาวิน
ที่อยูู่ : 4/3 ม.5 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0992957950
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้อินทรีย์
ชื่อ-สกุล : คุณสาคร สุทะนิน
ที่อยูู่ : 36 ม.5 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0991546012
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสถาน เครื่องเงิน
ที่อยูู่ : 72 ม.4ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0847445425
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้อินทรีย์
ชื่อ-สกุล : นางวรรณา สิงห์ทองแท้
ที่อยูู่ : 2/2 ม.2 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0817960166
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณเมืองลัย ไชยะใจ
ที่อยูู่ : 49/1 ม.2 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0871789208
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณประเทืองศรี โพธาสุข
ที่อยูู่ : 13/1 ม.3 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861145422
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ข้าว
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ชัย ปาละกูณ
ที่อยูู่ : 87 ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0892663880
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟ
ชื่อ-สกุล : คุณศิริพรรณ ไชยวรรณ
ที่อยูู่ : 144 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861958836
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กับข้าวพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : คุณเพ็ญศรี ปํญติวงศ์
ที่อยูู่ : 76/3 ม.7 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0969858825
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่ายาง
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวต้ม ขนมต้ม
ชื่อ-สกุล : นางพลอย อินชัย
ที่อยูู่ : กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง
เบอร์โทรศัพท์ : 0898521853
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำดื่ม
ชื่อ-สกุล : คุณวีรยุทธ์ บุญมา
ที่อยูู่ : 51/1 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0835819382
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : คุณศรีออน ปํญโญใหญ่
ที่อยูู่ : 4 ม.5 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0857137617
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้พื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : คุณพร เทพิน
ที่อยูู่ : 89/2 บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0930347463
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ ขนม
ชื่อ-สกุล : คุณศรีธร จันทร์อิน
ที่อยูู่ : 44/1 ม.6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0992186042
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้แปรรูป (กล้วยฉาบ)
ชื่อ-สกุล : คุณไพวรรณ แสนคำหล่อ
ที่อยูู่ : 160 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0801291930
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้พื้นบ้านอินทรีย์
ชื่อ-สกุล : คุณอารีย์ เสาร์แก้ว
ที่อยูู่ : 116 ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0899978034
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ ขนมต้ม
ชื่อ-สกุล : นางธิดา บุญปิง
ที่อยูู่ : 39 ม.6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก แคบหมู
ชื่อ-สกุล : คุณสะวัง ปันทา
ที่อยูู่ : 44 ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0851060321
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้อินทรีย์
ชื่อ-สกุล : คุณต๋าคำ ทองทิพย์
ที่อยูู่ : 27 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0846742788
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวกล้อง สมุนไพรอบแห้ง ธัญพืช เมล็ดธัญพืช มูลไส้เดือน
ชื่อ-สกุล : คุณดวงรัตน์ ญานะ
ที่อยูู่ : 363 ม.4 ต.หนองจ๋อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0891914668
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณยุพิน จันทะดี
ที่อยูู่ : 1/1 ม.7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0960956524
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านบ้านสบู่ครูโอม
สินค้าที่จำหน่าย : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เจลล้างหน้า แชมพู สบู่
ชื่อ-สกุล : คุณพิมลวรรณอ๊อดสวัสด์ิ
ที่อยูู่ : 126/9 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819616286
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เมล็ดพันธุ์ผัก เสื้อยืด ข้าวแต๋น
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมิตราคงขุนเทียน
ที่อยูู่ : 27 ซ.3 ถ.วังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0896365364
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วย
ชื่อ-สกุล : คุณศักดิ์ ทองเหลือง
ที่อยูู่ : 102/3 ม.1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0807696729
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : คุณอารีย์ วรรณฤทธิ์
ที่อยูู่ : 72 ถ.สันนาลุงต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0871852193
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก สมุนไพร
ชื่อ-สกุล : คุณเผด็จ เลิศปริสัญญู
ที่อยูู่ : 58/2 ม.4 บ้านบวกเป็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณแดง ขุนมะติง
ที่อยูู่ : 34 ม.2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0847394373
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณธวัชชัย จันทร์ดี
ที่อยูู่ : 104 ม.16 ต.อินทนิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861812434
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พืช ผักปลอดภัย
ชื่อ-สกุล : บจก ชิ่งเฟิงอตสาหกรรม คุณกฤติมา ป้อต๊ะมา
ที่อยูู่ : 320 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0897007867
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ไข่ แหนมหมู หมู
ชื่อ-สกุล : คุณแจ่มจันทร์ อุดหนุน
ที่อยูู่ : 19/1 ม.6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0896368041
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา กาตะโล
ที่อยูู่ : 48 ม.6 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0899998415
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไส้อั่ว หมูทอด
ชื่อ-สกุล : คุณฐิติพรรณ อุดหนุน
ที่อยูู่ : 15 ม.8 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0918063292
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านมังกี้ฟาร์ม
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : มังกี้ฟาร์ม
ที่อยูู่ : 264 ม.1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819518312
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวสาร
ชื่อ-สกุล : คุณมานพสินธุมาก
ที่อยูู่ : 99/82 ม.12 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9460926
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโครงการหลวง
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณณัฐติยา ชูหนู
ที่อยูู่ : 65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 0957457905
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณสายทอง อินตะยศ
ที่อยูู่ : กาดชุมชนเชียงใหม่ เลขที่ 45 ถ.อัษฎาธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0818818945
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณคำหอม อินตะมา
ที่อยูู่ : 274 ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0915404887
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษดอยแม่วาง
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางกัณหา พลอยแดง
ที่อยูู่ : 272 ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0835685055
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณอุรวี เป็งใจ
ที่อยูู่ : 375/1 บ้านพระนอน ต.อ่างแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0987799504
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำ น้ำส้ม
ชื่อ-สกุล : คุณวัฒนา วงค์ดิสนัน
ที่อยูู่ : 205/2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0820295383
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ธัญพืช ข้าวกล้อง ผักพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : คุณลัดดาวัลย์ปัญญาทิพย์
ที่อยูู่ : 61ม.4 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0850520477
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : คุณกนกพร กุลนาวงค์
ที่อยูู่ : 74 ม15 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0821959708
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไข่ไก่อารมณ์ดี
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่ไก่อารมณ์ดี
ชื่อ-สกุล : คุณปัณฑิตา วงศ์เลิศ
ที่อยูู่ : ๑๖๘/๑ ม.๑๐ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0823212878
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณยุรี เก่งกาญกิจ
ที่อยูู่ : บ้านริมวาง ต.ป่าแดด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0823825283
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้พื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : คุณแสงเดือน หงส์ประสิทธิ์
ที่อยูู่ : บ้านป่าแต้ง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0806801454
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำสมุนไพร
ชื่อ-สกุล : คุณสุภารัตน์ นิวาสพันธ์
ที่อยูู่ : 62ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0840460550
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เบเกอรี่โฮมเมด
ชื่อ-สกุล : คุณคนึงนิจ ใจจันทร์ทึก
ที่อยูู่ : 65/4 ม.10 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0992945462
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อกไก่อบ
ชื่อ-สกุล : คุณพีระ เพชรประดับ
ที่อยูู่ : 85/2 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0818823937
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : คุณอรนุช มาบัว
ที่อยูู่ : 146/39 ม.1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819613389
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารพื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : คุณอารีรัตน์ ปัญญาแก้ว
ที่อยูู่ : 19 โชตนา8 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0865871839
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารพื้นเมือง แคบหมู
ชื่อ-สกุล : คุณวิภา โยธาราช
ที่อยูู่ : 9 ม.9 ต.หนองจ๋อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0818835257
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำส้ม ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณชญานิสา ศรีวิชัยนันท์
ที่อยูู่ : 165/3 ม.8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861882520
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ตะเพียนต้มเค็ม อาหารปรุงสุก
ชื่อ-สกุล : คุณอนงค์ บุญเรือง
ที่อยูู่ : 250/4 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0811113233
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเหนียวนึ่งอัญชัน
ชื่อ-สกุล : คุณทิพวรรณ นามจันทรลักษณ์
ที่อยูู่ : 23 ซ.3 .สิโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0814693757
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เบเกอรี่
ชื่อ-สกุล : คุณจิราพรณ์ สิงห์ทุ้ม
ที่อยูู่ : 238/1 บ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0918590596
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาแดดเดียว
ชื่อ-สกุล : คุณเจนสินี วีระ
ที่อยูู่ : 154/10 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0956938682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทอด
ชื่อ-สกุล : คุณชญานี สุวรรณกุล
ที่อยูู่ : 120 ม.2 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0958184990
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เบเกอรี่
ชื่อ-สกุล : คุณศิริพงษ์ เอมวัฒนา
ที่อยูู่ : 500/38 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.เชียงใหม่-หางดง อ.เมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 0837045040
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของใช้ ผัก
ชื่อ-สกุล : คุณอัญชัญ ไชยวงค์
ที่อยูู่ : 26 ม.6 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0982790088
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : คุณศิริพรรณ ตะนอย
ที่อยูู่ : 97 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0879843183
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อยืด
ชื่อ-สกุล : คุณสุณีย์ แก้วดวงดี
ที่อยูู่ : 4/9 ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861894931
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : วิสาหกิจชุมชนกรีนดอยหล่อ
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำยาล้างจาน ครีมอาบน้ำ แชมพู
ชื่อ-สกุล : คุณกมลพร แก้วสุยะ
ที่อยูู่ : 130/1 ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0835674111
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม กาแฟ
ชื่อ-สกุล : คุณธัญญ์ บุญญารัตนานุสรณ์
ที่อยูู่ : 145/4 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0882614393
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้อินทรีย์
ชื่อ-สกุล : คุณบุญช่วย บุญเย็น
ที่อยูู่ : 11 ม.6 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0810248525
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าว ผักอินทรีย์ สบู่
ชื่อ-สกุล : คุณวิลาส จูลกัลป์
ที่อยูู่ : กาดชุมชนเชียงใหม่ เลขที่ 45 ถ.อัษฎาธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : คุณศรีจันทร์ จอมคีรี
ที่อยูู่ : บ้านหนองกาย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0806771327
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : วิสาหกิจแม่บ้านสันป่ายาง
สินค้าที่จำหน่าย : เกษตรแปรรูป
ชื่อ-สกุล : คุณจำลอง อินชัย
ที่อยูู่ : บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819927628
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ ขนม
ชื่อ-สกุล : คุณสุพรรณี สมจักร
ที่อยูู่ : กาดชุมชนเชียงใหม่ เลขที่ 45 ถ.อัษฎาธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0930323209
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้ ขนม
ชื่อ-สกุล : คุณวีนัส สมจัก
ที่อยูู่ : 70 ม.8 บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861852861
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ต้ั้งอยู่ในเจเจมาร์เก็ต 45 ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 083231520-5   
การเดินทาง : มาตามถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนอัษฎาธร ผ่านโลตัสไปทางด้านซ้ายจะเห็นป้ายโครงการ เจเจ มาร์เก็ต เลี้ยวขวา เข้าไปจะพบกาดชุมชนเจียงใหม่ อาหารปลอดภัย อยู่ด้านใน


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย