ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลร่องคำ  ได้ก่อสร้างอาคารตลาดสดขึ้นใหม่ และเปิดให้ผู้ขายของเข้าขายของในตลาดสด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เพื่อให้การจัดวางผังการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน แยกเป็นประเภทอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จ และประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันสารปนเปื้อนในอาหาร จะทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ ที่สำคัญเพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก (ระดับ 5) ของกรมอนามัย และตลาดดีมีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

          ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มีกิจกรรมหลายอย่างที่เทศบาลได้จัดบริการในตลาดสด ได้แก่ การศึกษาดูงานตลาดสดที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้บริหารและคณะ/พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด ผู้ขายของในตลาดสด,ประชุม/อบรมผู้ขายของในตลาดสดอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ล้างตลาดสดอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด และผู้ขายของในตลาดสด เก็บตัวอย่างผักผลไม้ เนื้อสัตว์ของหมักดองตรวจหาสารปนเปื้อน 6 ชนิดและอาหารตรวจหารเชื้อจุลินทรีย์พร้อมแจ้งผลการตรวจให้ทราบทันที โดยกองสาธารณสุขฯร่วมกับโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอร่องคำ,จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในตลาดสดทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ผู้ขายของในตลาดสดและผู้ขายของในตลาดสดต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมด้วยความสมัครใจ และตลาดสดจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการเลือกซื้ออาหารแก่ผู้ขายของและผู้มาใช้บริการในตลาดสด


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ตลาดจำหน่าย ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเล สินค้าอุปโภค อาหารสด อาหารสำเร็จรูป และขนมหวานต่างๆ

จำนวนแผงค้า : 171
ขนาดพื้นที่ : 1,441.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2557
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 03.00-19.00

เข้าชม 942 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่ 2 หมู่บ้าน กุดลิง ตำบล ร่องคำ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-897104 #116   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ