ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเทศบาลตำบลหงาว

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดต้องชม ชุมชนบ้านหงาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  มีแผงค้าประมาณ 50 แผงค้า เป็นตลาดที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองระนอง ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นตลาดที่ก่อตั้งมาจากการร่วมกลุ่มการค้าของชาวบ้านไทยมุสลิม ซึ่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และชาวบ้านไทยพุทธ ซึ่งนำสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ผักของชาวบ้านที่เพาะปลูกกันเอง ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาล อาหารประจำท้องถิ่น อาหารทะเลสด อาหารปรุงสำเร็จ และร้านค้าซึ่ง เป็นคนไทยเชื้อสายจีน พ่อค้าและแม่ค้ามีอัธยาศัยดี ยิ้มง่าย เอื้อเฟื้อมีน้ำใจโดยเฉพาะคนต่างถิ่นและนักท่องเที่ยว และจำหน่ายสินค้าอาหารในราคาที่ถูกมาก ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นใครที่มาเที่ยวตลาดต้องชมแห่งนี้ ยังได้เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ภูเขาหญ้า และวัดหงาว ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับศูนย์สินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และสินค้าเกษตรแปรรูปของประชาชนพื้นที่ในจังหวัดระนอง รวมถึงผลิตน้ำกาหยูที่โด่งดัง เรียกได้ว่า ครบตามแนวคิดของกระทรวงพาณิชย์ คือ เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชนอีกทีเดียว ไม่ไปไม่ได้แล้ว


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ผักของชาวบ้านที่เพาะปลูกกันเอง ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาล อาหารประจำท้องถิ่น อาหารทะเลสด อาหารปรุงสำเร็จ

จำนวนแผงค้า : 230
ก่อตั้งเมื่อ : 26 มีนาคม 2559
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 26 มีนาคม 2559
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 16.30-20.30 น.

เข้าชม 2,690 ครั้ง


ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอุมาพร
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร แซ่ลิ่น
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุนทรีย์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนทรีย์ วิรัชวงศ์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเสาวนิตย์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางเสาวณิชย์ แก้วจินดา
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอนุวิทย์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายอนุวิทย์ วงศ์กวีวิทย์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจันทนา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทนา บัวกะสัง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวันดี
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาววันดี รัตนเนตร์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเพ็ญแข
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญแข แซ่ขอ
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอำพร
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวอำพร โหล่เหลี่ยน
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเหล่ซี
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางเหล่ซี อนันตกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านประดับ
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางประดับ พลับทอง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวรรณา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางวรรณา ปั่นตะกั่ว
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเพ็ญแข
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญแข แซ่ขอ
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนิอร
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางนิอร แซ่ตัน
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอังคณา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางอังคณา เกียรติตั้ง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาเจียก
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายอ้าเจียก แซ่ถ่ำ
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไพริน
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางพชริน เรืองสว่าง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปรีดา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางปรีดา ทักษ์รัตนศรัณย์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านศานิตย์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายศานิตย์ บัวกะสังข์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเสาวภา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางเสาวภา อินทวัฒนกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแก้วตา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางแก้วตา เศรษฐสกุลชัย
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุนีย์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสุวนีย์ ศิริคง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านติ๋ว
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางติ๋ว ศิริบุญยัง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจิรพรรณ์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางจิรพรรณ์ สุวัตถิกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านบี้
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางบี้ เศรษฐสกุลชัย
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านณัฐพัชน์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางณัฐพัชน์ เพ็ญจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านมะลิ
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวมะลิ แซ่ตัน
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไหมละโสม
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวไหมละโสม อินตัน
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเรณู
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางเรณู วิเศษสังข์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกุหลาบ
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางกุหลาบ ภิโสรมย์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพัชนี
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางพัชนี รุ่งศิริพรผล
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านประดับ
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางประดับ พลับทอง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสิทธิโชค
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิโชค ซื่อตรง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจันทร์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ แสงทอง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุภาพร
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสุภาพร คุ้มเพชร
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านชูชาติ
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางชูชาติ อังชานาม
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสำอางค์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสำอางค์ ปูชนีย์กุล
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุดชฎา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกชฎา สุนทรสุข
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอรุณชัย
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายอรุณชัย อารีประธาน
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจำรูญ
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายจำรูญ จุลสวัสดิ์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมศรี
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสมศรี เรืองโภควิทย์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพรเพ็ญ
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางพรเพ็ญ ปราบแต่ง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจิราพร
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราพร วิเศษสังข์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอภิสิทธิ์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธ์ กริ๊นซ้อน
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไฝทอง
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวไฝทอง ทองมาลัย
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอรัญญา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญษ วิทยชาญวิฑูร
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพรชัย
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายพรชัย พรหมพยุง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านประวิทย์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายประวอทย์ พลับทอง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอัมพร
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางอัมพร ปราบแต่ง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนาวี
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายนาวี สัจจา
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านณัฐณิชา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐณิชา บุญยานันท์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านมัลลิกา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวมัลลิกา สมทรง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกิ่งแก้ว
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางกิ่งแก้ว บำรุงไทย
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปู
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวปู สำราญรมย์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโกศล
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายโกศล พัฒนกิจโกวิท
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมทอน
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายสมทอน ช้างนาย
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอดิศร
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายอดิศรี เพ็ญจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านชลิดา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลิดา ถวายสัตย์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านธนัทนันท์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนัทนันท์ วรรณศิวพร
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกิ้มสิ่น
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางกิ้มสิ้น ไชยมุข
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพิชญา
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญษ โชติพันธ์รุจิวงศ์
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านฉัตรชัย
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายฉัตรชัย คันทะศร
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพัชราภรณ์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชราภรณ์ กลัดแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพงศ์พัฒน์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายพงศ์พัฒน์ ศุภรัตนกิตติกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอดิพันธ์
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายอดิพันธ์ ซื่อตรง
ที่อยูู่ : ตลาดเทศบาลตำบลหงาว ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่ 2 ตำบล หงาว อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000
    การเดินทาง : เดินทางจากท่าอากาศยานระนอง บนถนนทางหลวงหมายเลข 4 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชะพิทักษ์ ตรงไปจะพบตลาดเทศบาลตำบลหงาว


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเทศบาลตำบลหงาว