ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดให้ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน