ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
URL:https://www.youtube.com/embed/ovcs7Sg4efM

ระบบบริหารการจัดการคลังสินค้าไซโลห้องเย็น

ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งานในหัวข้อ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างวิธีการใช้งานเกี่ยวกับแบบคำขอต่างๆ (แบบ คส. 1-7, แบบ หย. 1-6 , แบบซล. 1-6 ) 2. ผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตัวอย่างวิธีการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ประกอบการ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น___________________________________________________________________

ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด URL : http://mwsc.dit.go.th/

กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด อาคาร 2 ชั้น 7

ระบบบริหารการจัดการคลังสินค้าไซโลห้องเย็น

ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งานในหัวข้อ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ประก...