ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
1มกราคม 2561 เปิดอ่าน

ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2561


ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2561 ที่กรมการค้าภายใน จัดทำขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การค้าที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งกรมการค้าภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการส่วนราชการ และผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2507-5616-7

14พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน

ทำไม...ต้องมีพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558


พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก 27 สิงหาคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 73 มาตรา

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อประหยัดใช้ วิธีเลือกซื้อสินค้าของคนยุคใหม่


ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อประหยัดใช้ วิธีเลือกซื้อสินค้าของคนยุคใหม่

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

5 แนวทางปิดป้ายแสดงราคา


5 แนวทางปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายไม่โดนจับ

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

มาตรฐานสินค้าเกษตร


มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกรหรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

สาระความรู้เกี่ยวกับ GMP


GMP คืออะไร? คำว่า GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

สาระความรู้เกี่ยวกับ GAP


การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

กินข้าวไม่ได้ทำให้อ้วน


กินข้าวไม่ได้ทำให้อ้วน

27ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน

กรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น


กรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

27ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน

เชิญชวนผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ


เชิญชวนผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น (จัดทำมาตรฐาน)

8พฤษภาคม 2555 เปิดอ่าน

เชิญชวนผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ


เชิญชวนผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น (จัดทำมาตรฐาน)

6กุมภาพันธ์ 2555 เปิดอ่าน

ฝากสินค้าไว้กับเรา ... มีแต่ได้กับได้


ฝากสินค้าไว้กับกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน สิครับ ดูรายละเอียดได้

6กุมภาพันธ์ 2555 เปิดอ่าน

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น


กรมการค้าภายใน ได้ปรับปรุงประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๔

3ตุลาคม 2554 เปิดอ่าน

ผู้ประกอบกิจการสาธารณะได้รับอนุญาตใหม่เดือนกันยายน


รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ประกอบกิจการคลังสินค้า และห้องเย็นรายใหม่

16กันยายน 2554 เปิดอ่าน

ผู้ประกอบกิจการสาธารณะได้รับอนุญาตใหม่


รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

4พฤศจิกายน 2553 เปิดอ่าน

มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล มาตรฐานห้องเย็น


กรม ฯได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

21กรกฏาคม 2553 เปิดอ่าน

มาตรการกำกับดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำตาลทราย


ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2553

29เมษายน 2553 เปิดอ่าน

คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ ๑๔๘/๒๕๕๒


เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบเพื่อการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า

27เมษายน 2553 เปิดอ่าน

กิจการคลังสินค้าได้รับอนุญาตใหม่ 2 ราย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้อนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการคลังสินค้าใหม่ 2 ราย

4พฤศจิกายน 2552 เปิดอ่าน

กิจการคลังสินค้าได้รับอนุญาตเมื่อ ตุลาคม 2552


มีคลังสินค้าได้รับอนุญาตใหม่ล่าสุด 1 ราย