ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โครงสร้างและอัตรากำลัง

อัตราบุคลากร
หน่วยงาน จำนวนคน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาระบบตลาด   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาด   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดพันธะสัญญา   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศระบบตลาด    
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากลไกระบบตลาด  

 

วิสัยทัศน์

ระบบตลาดสินค้าเกษตรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตรของประเทศ

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนระบบตลาดเป็นกลไกเชื่อมโยง และบริหารจัดการ อุปสงค์และอุปทาน ในระบบตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบตลาดพันธะสัญญาเป็นกลไกประกันความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางการค้าในระบบการค้าสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริม สนับสนุนสารสนเทศระบบตลาดเป็นเครื่องมือหลักสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและการค้าสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้กิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสามารถรองรับระบบโลจิสติกส์ทางการค้า (Trade Logistics)

เป้าประสงค์

1. เกษตรกร และผู้ประกอบการมีตลาดรองรับการซื้อขายที่แน่นอน มีเสถียรภาพด้านราคา และได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย
2. เกษตรกร และผู้ประกอบการมีระบบประกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรได้
3. เกษตรกรและผู้ประกอบการในระบบตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากระบบตลาด และสารสนเทศระบบตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างโอกาสทางการค้าได้
4. กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มีมาตรฐาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับบริการ

แบ่งงานภายใน

          1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือในเรื่องทั่วไป งานบันทึกข้อมูล งานพิมพ์เอกสารและการจัดทำสำเนา รับผิดชอบงานพัสดุ ครุภัณฑ์และงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จัดทำทะเบียนและการ บันทึกการมาปฏิบัติงาน และการลาของข้าราชการและลูกจ้าง ประสานอำนวยการจัดการประชุม การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักและของหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนัก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          2. กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาระบบตลาด มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวโน้มทางการค้าและการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในระบบตลาดซื้อขายจริง ระบบพันธะสัญญา รวมทั้งเครื่องมือ และกลไกการตลาด ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล เสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้กลไกการตลาดดำเนินไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานต่อไป ตลอดจนประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายรวมทั้งแผนกลยุทธ์ แผน-ปฏิบัติการประจำปี และประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
          3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาด มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ และส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อรองรับและ กระจายสินค้าในแหล่งผลิตสำคัญ พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด ในความดูแลของกรมการค้าภายใน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่ง ตลาดกลางและตลาดสดพร้อมที่จะให้บริการ ด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเชื่อมโยง การซื้อขายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้อง การของตลาด สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้าในตลาดกลางสินค้าเกษตรให้มีการซื้อขายสินค้าตามระดับคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางค้าส่งสินค้าระดับภูมิภาคในจังหวัดชายแดน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเชื่อมโยงการค้าในระดับต่างๆ ทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรมในการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดพันธะสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในระบบพันธะสัญญา ได้แก่ ตลาดข้อตกลง ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยตลาดข้อตกลงจะดำเนินการสนับสนุนการเชื่อมโยงสินค้า วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต ระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจ และโปร่งใส เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และสำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันให้สามารถสนับสนุนกลไกระบบตลาดจริง ในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงราคาสินค้าเกษตร ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และติดตามผลกระทบของการมีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาง ด้านราคาและการตลาดสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการส่งออกประสานงานกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ กำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
          5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศระบบตลาด มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดสินค้าเกษตร โดยบริหารจัดการ และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ไปยังเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้า และเป็นศูนย์กลาง ข้อมูลข่าวสารตลาดสินค้าเกษตรของประเทศ ในการรองรับการค้าชายแดนและการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนพัฒนารูปแบบการซื้อขายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป โดยใช้ระบบพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านราคาและการตลาดสินค้าเกษตร
          6. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากลไกระบบตลาด มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นให้ทันสมัยและเป็นรูปแบบสากล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้คำแนะนำในการส่งเสริมการจัดตั้ง แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ตลอดจนยกเลิกธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น ส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาด และเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กำกับดูแลให้ธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นให้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ที่กระทำผิดกฎหมาย พัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีศักยภาพสามารถรองรับธุรกิจด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการขยายคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น ให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ชายแดนของประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น ติดตามประเมินผลดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

อำนาจหน้าที่

1. วิเคราะห์และวิจัย โครงสร้างการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดรูปแบบต่างๆ
2. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดรูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบซื้อขายจริงและระบบพันธะสัญญา เพื่อให้เกิดกลไกตลาดที่มีความเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการจัดหาช่องทางการตลาดและสร้างกลไกการเชื่อมโยงระหว่างตลาด เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า
3. จัดให้มีสารสนเทศระบบตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการตลาด และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
5. จัดให้มีมาตรฐานของตลาด รวมทั้งคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมทางการค้าและรองรับการเปิดเสรี
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
8. กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมและการกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย