ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การส่งเสริมตลาดสด

ตลาดสด

          ตลาดสด เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นแหล่งรองรับผลผลิตจากเกษตรกร และเป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ถึงมือผู้บริโภคในระดับครัวเรือนมากที่สุดนอกจากนี้ตลาดสดยังเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญของครอบครัวเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการรายกลาง รายเล็ก และผู้ค้ารายย่อยทั่วไป ดังนั้นกรมการค้าภายในจึงเข้ามาทำการส่งเสริมและกำกับดูแลตลาดสดให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า เครื่องชั่งมีความเที่ยงตรง รวมทั้งทำการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและหันกลับมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดแทนการใช้จ่ายในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

          ปัจจุบัน มีตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน รวมทั้งสิ้น 365 แห่ง ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.2562)
          1. ภาคเหนือ                     จำนวน  88 แห่ง
          2. ภาคกลาง                     จำนวน  87 แห่ง
          3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 134 แห่ง
          4. ภาคตะวันออก               จำนวน  23 แห่ง
          5. ภาคใต้                         จำนวน  33 แห่ง