ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกตลาดสดเพื่อฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกตลาดสดเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

---------------------------------------


หลักเกณฑ์การคัดเลือกตลาดสด เข้าร่วมเป็นตลาดสดในความส่งเสริม ของกรมการค้าภายใน พิจารณาจากตลาดสดที่มีคุณสมบัติดังนี้
๑. ความพร้อมของตลาด ต้องเป็นตลาดสดที่มีความพร้อม และสมัครใจ เข้าร่วมเป็นตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านการดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ
๒. การปิดป้ายแสดงราคา
    - ผู้ค้าในตลาดจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในตลาดตามที่กรมการค้าภายในกาหนด เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส เป็นธรรมด้านราคาสินค้า
     - ป้ายแสดงราคาชัดเจน ไม่ทาให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด/คลาดเคลื่อน
๓. ความเที่ยงตรงด้านปริมาณ เครื่องชั่งตวงวัดในตลาดสดทุกเครื่อง ต้องผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากกรมการค้าภายใน และตลาดจะต้องจัดหาเครื่องชั่งกลางไว้ให้ผู้ซื้อสินค้าในตลาดสามารถสอบเทียบปริมาณได้
๔. ความสะอาดและถูกสุขอนามัย ตลาดสดต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านขยะ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดของตลาดและแผงค้าตามข้อกาหนดของ กรมอนามัยด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน

การให้การสนับสนุนตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
๑. สนับสนุนป้ายแสดงราคาสินค้า ให้กับผู้ค้าในตลาด เพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบและสวยงาม
๒. กาหนดให้ตลาดในความส่งเสริมฯ อยู่ในแผนการตรวจติดตามด้านการ ปิดป้ายแสดงราคา และเครื่องชั่งเที่ยงตรง เพื่อรักษามาตรฐานในการดูแลผู้บริโภค ของกรมการค้าภายใน
๓. การเชื่อมโยงข้อมูลการค้า เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในตลาดสด กรมการค้าภายในจะเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาสินค้ากับตลาดในความส่งเสริมฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ค้าและผู้ซื้อในตลาดสด
๔. การประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายในจะได้ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตลาดสดในความส่งเสริมฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ

 

------------------------------------------------