ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การส่งเสริมตลาดสดติดดาว

 
กรอบแนวคิด : การส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่
(DIT Excellent Fresh Food Market)
 
          ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด (จาก พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
สถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นตลาดได้ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
          1. ต้องเป็นที่รวบรวมของผู้ค้าหลายราย  ไม่ใช่รายเดียว  ดังนั้น  ซูเปอร์มาร์เกตในห้ามสรรพสินค้า จึงไม่จัดว่าเป็นตลาด
          2. ต้องมีแผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของเสียง่ายมากกว่าร้อยละ 50 ของแผงจำหน่ายสินค้า
          3. สถานที่ตั้งของตลาดเป็นพื้นที่ของเอกชนหรือเป็นพื้นที่ของหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการจัดตั้งตลาด  ดังนั้น การตั้งแผงจำหน่ายสินค้ารวมกันในที่หรือทางสาธารณะไม่จัดว่าเป็นตลาด
 • แนวคิด ตลาดสดติดดาว แบ่งการประเมินมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การค้าเป็นธรรม (2) อาหารปลอดภัย (3) สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (4) ด้านความพร้อมในการรองรับการตลาดยุคใหม่ แนวคิดการส่งเสริมโดยการประมาณคุณภาพมาตรฐานตลาดและมอบสัญลักษณ์ที่แสดงคุณภาพความน่าสนใจของตลาดด้วยระดับดาว ความหมาย คือ ผู้ที่ไปใช้จ่ายในตลาดสดจะได้รับความคุ้มค่า คุณภาพ และบริการที่ดี มีมาตรฐานครบทุกด้านและมีสินค้าและบริการที่ดี คุ้มค่าแก่การไปใช้บริการ มีสินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีจุดเด่น คุ้มค่าแก่การผู้รับบริการ
 • แนวทางการประเมิน ตลาดสดติดดาว
  - แนวทางการเลือกหลักเกณฑ์สำหรับประเมิน ตลาดสดดีเด่น ประกอบด้วย
    (1) ตลาดและผู้ค้าภายในตลาดพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดูแลความเป็นธรรม ด้านราคาและปริมาณ (ตามหลักเกณฑ์  คน.
    (2) พื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้ามีมาตรฐานตามที่กำหนด (หลักเกณฑ์ กรมอนามัย)
    (3) มีสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักเกณฑ์ อย.) 
    (4) มีความพร้อมในการรองรับการตลาดยุคใหม่ มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการให้บริการเป็นอย่างดี มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการภายในที่ดี มีพื้นที่รองรับสำหรับสร้างโอกาสทางการค้า-การฝึกอบรม สนับสนุนสินค้าตามเทรนด์เพื่อสุขภาพ)
          เป้าหมายการพัฒนาตลาด : สำรวจคุณภาพเพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ โดยกำหนดให้มีการสำรวจ และจัดการนำเสนอและสร้างการรับรู้ในรูปแบบการใช้ประโยชน์จาก Brand/Logo/ Guidebook ที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับตลาดสดที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งประสานหาเครือข่ายสำหรับสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยในระยะเริ่มต้นคัดเลือกต้นแบบจากตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นกิจกรรมต้นแบบ ก่อนกระจายการประเมินและพัฒนาไปยังภูมิภาคต่างๆในระยะต่อไป
------------------------------------------------