ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มีหน้าที่และอำนาจ

 1. วิเคราะห์และวิจัย โครงสร้างการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดรูปแบบต่างๆ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดในระบบซื้อขายจริง ตลาดข้อตกลง และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดกลไกตลาดที่มีความเป็นธรรม จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างกลไก การเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้ารายย่อย เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า
 3. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น ตลาดสินค้าเฉพาะ (Maget Market) ตลาดท่องเที่ยว ทั้งตลาดในเชิงศิลปะการท่องเที่ยว ตลาดเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
 4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการตลาด และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
 5. จัดให้มีมาตรฐานของตลาด รวมทั้งคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน
 6. จัดให้มีสารสนเทศระบบตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
 7. ส่งเสริมและพัฒนาคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมทางการค้าและรองรับการเปิดเสรี
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 9. กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมและการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า พัฒนาศักยภาพทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการตลาดท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างและอัตรากำลัง

อัตรากำลัง

หน่วยงานภายใน จำนวนคน
ผู้อำนวยการ 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  4
กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาระบบตลาด  5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางและตลาดสด 12
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้อตกลง 7
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดรูปแบบพิเศษ  6
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 7
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น 4

หมายเหตุ รวมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง