ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
สรุปข้อปฏิบัติตามพระราชบัญัญัติ ดาวน์โหลด
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
     กฏหมาย
          พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
          พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 (English) ดาวน์โหลด
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
          เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น (ลว.29 มี.ค. 2559) ดาวน์โหลด
     ประกาศกระทรวงพาณิชย์
          เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 (ลว.7 มี.ค. 2559) ดาวน์โหลด
          เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 (ลว.7 มี.ค. 2559) ดาวน์โหลด
     ประกาศกรมการค้าภายใน
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ (ลว.4 เม.ย. 2559) ดาวน์โหลด
          - แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ (Word) ดาวน์โหลด
          - แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ (Word) ดาวน์โหลด
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งไม่ดำเนินกิจการหรือหยุดดำเนินกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น (ลว.4 เม.ย. 2559) ดาวน์โหลด
          - แบบแจ้งความประสงค์ไม่ดำเนินกิจการ (Word) ดาวน์โหลด
          - แบบแจ้งความประสงค์หยุดดำเนินกิจการ (Word) ดาวน์โหลด
          เรื่อง แบบและวิธีการจัดส่งแบบรายงานประจำปีแสดงมูลค่าสินค้าที่ทำการเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ (ลว.4 เม.ย. 2559) ดาวน์โหลด
          - แบบรายงานประจำปีแสดงข้อมูลสินค้าที่ทำการเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ (Word) ดาวน์โหลด
          เรื่อง แบบรายงานประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (ลว.4 เม.ย. 2559) ดาวน์โหลด
          - แบบรายงานประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (Word) ดาวน์โหลด
     ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการส่งคืนสินค้ากรณีเลิกประกอบกิจการ ดาวน์โหลด
          - แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการ (Word) ดาวน์โหลด
          - แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (Word) ดาวน์โหลด
          - แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ (Word) ดาวน์โหลด
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต ให้มีสำนักงานสาขา และการออกใบแทนใบอนุญาต ดาวน์โหลด
          - แบบคำขออนุญาตให้มีสำนักงานสาขา (Word) ดาวน์โหลด
          - แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา (Word) ดาวน์โหลด
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ ดาวน์โหลด
          - แบบแจ้งการให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ (Word) ดาวน์โหลด
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตลดทุน ดาวน์โหลด
          - แบบคำขออนุญาตลดทุน (Word) ดาวน์โหลด
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ดาวน์โหลด
          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบคดี ดาวน์โหลด
     กฎกระทรวง
          กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
การติดตามตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2562
     มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น เปิดดู
     เอกสารแนบท้ายมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ลิงค์
     รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตฯ เปิดดู
แผนที่ที่ตั้งคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ลิงค์
สาระน่ารู้คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เปิดดู
วีดีโอแนะนำคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
     ความสำคัญของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ลิงค์
     พรบ.คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น พ.ศ.2558 ลิงค์
     ขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ลิงค์
คู่มือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คลังฯ พ.ศ.2558 ลิงค์
การติดตามตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดู
ตัวอย่างเอกสาร ใบประทวน / มอบอำนาจ
     ตัวอย่างร่างวัตถุประสงค์ (Word) ดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจ (Word) ดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจในฐานะนายคลังสินค้า (Word) ดาวน์โหลด
     ต้นขั้ว
          - ต้นขั้ว (Word) ดาวน์โหลด
          - ต้นขั้ว (PDF) ดาวน์โหลด
     ใบรับของคลังสินค้า
          - ใบรับของคลังสินค้า (Word) ดาวน์โหลด
          - ใบรับของคลังสินค้า (PDF) ดาวน์โหลด
     ใบประทวนสินค้า (Word)
          - ใบประทวนสินค้า (Word) ดาวน์โหลด
          - ใบประทวนสินค้า (PDF) ดาวน์โหลด
     เอกสารแสดงกำลังการผลิต ดาวน์โหลด
ประกาศ ระเบียบ
     ประกาศ ระเบียบ
          ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 เปิดดู
          ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดให้ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เปิดดู
          ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ให้ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เปิดดู
ขั้นตอนขอรับการส่งเสริม
     กระบวนงานการขอจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร เปิดดู
แบบคำขอรับการส่งเสริม
     ตลาดกลางสินค้าเกษตร
          แบบคำขอรับการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ดาวน์โหลด
          แบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ดาวน์โหลด
          หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดาวน์โหลด
          คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ ดาวน์โหลด
          ขอรับใบแทนหนังสือรับรองตลาดกลางสินค้าเกษตร ดาวน์โหลด
          คำขอแจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจการ/หยุดดำเนินการชั่วคราว/ขอยกเลิก ตลาดกลาง ดาวน์โหลด
          ตัวอย่าง_การกรอกแบบคำขอรับการส่งเสริม ดาวน์โหลด
          ตัวอย่าง-แผนที่โดยสังเขปแสดงแนวเขตที่ดิน ดาวน์โหลด
สาระน่ารู้ตลาดกลาง เปิดดู
คู่มือสำหรับประชาชน (ก.พ.ร.)
     คู่มือสำหรับประชาชน เปิดดู
วีดีโอแนะนำตลาดกลางสินค้าเกษตร ลิงค์
การส่งเสริมตลาดสด เปิดดู
แผนที่ที่ตั้งตลาดสด (Map) ลิงค์
วีดีโอแนะนำตลาดสด ลิงค์
หลักเกณฑ์การคัดเลือกตลาดสดเพื่อฯ เปิดดู
ใบสมัครเครือข่ายตลาดสดฯ ดาวน์โหลด
การส่งเสริมตลาดสดติดดาว เปิดดู
ไกด์บุ๊ค (GuideBook) ตลาดต้องชม ลิงค์
เกี่ยวกับตลาดต้องชม เปิดดู
แผนที่ที่ตั้งตลาดต้องชม (GIS) ลิงค์
คู่มือตลาดต้องชม (PDF) ดาวน์โหลด
คู่มือตลาดต้องชม (e-book) ลิงค์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     สัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
     ระเบียบ เปิดดู
สาระน่ารู้ตลาดข้อตกลง เปิดดู
วีดีโอแนะนำตลาดข้อตกลง ลิงค์