ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
16กันยายน 2563 เปิดอ่าน

5 ความลับเลือกซื้ออย่างชาญฉลาด ที่นักช็อปต้องรู้


ผู้บริโภคยุคใหม่ "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้"

15กันยายน 2563 เปิดอ่าน

แนวทางปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ เปรียบเทียบราคาได้ก่อนซื้อ


คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศให้ผู้จำหน่อยแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

15กันยายน 2563 เปิดอ่าน

วิธีประหยัดเงินในยุคของแพง


ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อประหยัดใช้

31กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน

ป้ายราคา : ร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลราคาสินค้า และ บริการ


ป้ายราคา : ร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลราคาสินค้า และ บริการ

29กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน

รู้ไว้...ไม่โดนโกง


รู้ไว้...ไม่โดนโกง

15ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 (รอบที่ 1) คู่มือ สำหรับเกษตรกร


โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 (รอบที่ 1) คู่มือ สำหรับเกษตรกร

1พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน

ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2562/63 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)


ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2562/63 ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

14พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน

ทำไม...ต้องมีพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558


พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก 27 สิงหาคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 73 มาตรา

17มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน

กฎหมายขายของออนไลน์ ที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้


ต่อไปนี้พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์ทั้งหลายจะต้องแสดงราคาขาย และรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อประหยัดใช้ วิธีเลือกซื้อสินค้าของคนยุคใหม่


ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อประหยัดใช้ วิธีเลือกซื้อสินค้าของคนยุคใหม่

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

5 แนวทางปิดป้ายแสดงราคา


5 แนวทางปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายไม่โดนจับ

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

มาตรฐานสินค้าเกษตร


มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกรหรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

สาระความรู้เกี่ยวกับ GMP


GMP คืออะไร? คำว่า GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

สาระความรู้เกี่ยวกับ GAP


การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

28เมษายน 2560 เปิดอ่าน

กินข้าวไม่ได้ทำให้อ้วน


กินข้าวไม่ได้ทำให้อ้วน

27ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน

กรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น


กรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

26กุมภาพันธ์ 2552 เปิดอ่าน

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น


กรมการค้าภายในให้การสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมการประธุรกิจของสมาชิก