ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มิถุนายน 2545
สถานที่ : จังหวัด มหาสารคาม

เกรดเอ,บี,ซี ตูม+บาน ตกเกรด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย คงศักดิ์ นาคคุ้ม
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านแบก
กรุณาระบุ  
ตำบล นาทอง อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม 44160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2545 - 30 มิถุนายน 2545
ปริมาณรวม : 45.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : มหาสารคาม
ปริมาณตามสัญญา : 45.000 ตัน