ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 1 สิงหาคม 2563
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตร (มะเขือเทศ ฟักทอง บุก และกะหล่ำปลี) ผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รวมเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งภาคเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในงาน และหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ (ท้อ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บรรจง บุญธรรม 32/6 หมู่ 6 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
มือถือ 089-828-5507
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว ธมลวรรณ หาราช 26 หมู่ 8 ตำบล นาราชควาย อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000
มือถือ 089-885-4529
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564
ปริมาณรวม : 600.000 ตัน

มะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 600.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20 กิโลกรัม/ตะกร้า)
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด (ตราสามแม่ครัว)
นาย เกียรติศักดิ์ จุมปามัญ
292 หมู่ 1 ถนน เชียงใหม่-ฝาง ตำบล ริมเหนือ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ล้งเจ้สาว
 
98 หมู่ 9 หมู่บ้าน บ้านดง ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 098-285-1636
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
ปริมาณรวม : 250.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 250.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20 กิโลกรัม/ตะกร้า)
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฟักทอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ดีแอนด์เค ฟรุต จำกัด
นาย ธนกฤต ธีระสิงห์
25/2 หมู่ 1 ตำบล เปียงหลวง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่ 50350
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุภาพ ไฝนันท์ตา 45 หมู่ 1 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 098-435-4346
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
ปริมาณรวม : 45.000 ตัน

ฟักทอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1. คุณภาพ

-  เป็นฟักทองทั้งผล ผลมีขั้วติดอยู่
-  ลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นผลฟักทองสด 
-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย / ไม่มีรายแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง / ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง / ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และหรือรสชาติที่ผิดปกติ
 2. ขนาด (ผลของฟักทองพิจารณาจากน้ำหนักต่อผล)      

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 5

2

มากกว่า 4 ถึง 5

3

มากกว่า 3 ถึง 4

4

มากกว่า 2 ถึง 3

5

มากกว่า 1.5 ถึง 2

6

มากกว่า 1 ถึง 1.5

7

มากกว่า 0.5 ถึง 1

8

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 45.000 ตัน
การบรรจุ : บรรทุกรถ
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฟักทอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุเทพ นวมดี 236 หมู่ 4 ตำบล ดอนคลัง อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุภาพ ไฝนันท์ตา 45 หมู่ 1 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 098-435-4346
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
ปริมาณรวม : 45.000 ตัน

ฟักทอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1. คุณภาพ

-  เป็นฟักทองทั้งผล ผลมีขั้วติดอยู่
-  ลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นผลฟักทองสด 
-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย / ไม่มีรายแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง / ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง / ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และหรือรสชาติที่ผิดปกติ
 2. ขนาด (ผลของฟักทองพิจารณาจากน้ำหนักต่อผล)      

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 5

2

มากกว่า 4 ถึง 5

3

มากกว่า 3 ถึง 4

4

มากกว่า 2 ถึง 3

5

มากกว่า 1.5 ถึง 2

6

มากกว่า 1 ถึง 1.5

7

มากกว่า 0.5 ถึง 1

8

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 45.000 ตัน
การบรรจุ : บรรทุกรถ
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กะหล่ำปลี
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เจียงฮายมาร์เก็ต จำกัด (ตลาดล้านเมือง)
นาย ประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ
55 หมู่ 11 ตำบล สันทราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีอำเภออมก่อย
นาย สุรชัย ปู่เงิน
272 หมู่ 3 ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 095-636-2176
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2564
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

กะหล่ำปลี

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2564

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด