ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะม่วงผ่านตลาดข้อตกลง ปี 65 จ.พิษณุโลก

วันที่ทำกิจกรรม : 7 เมษายน 2565
สถานที่ : ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

การประชุมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2565 (7 ต.ค. 64) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ได้กำหนดให้การดำเนินการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในเป็นหนึ่งใน 18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 ด้านภายในประเทศ กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ตามโครงการเชื่อมโยงและส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในตลาดข้อตกลงและผลักดันการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรการ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดดังกล่าว กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จึงขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อจัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย“มะม่วง” ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ดังนี้ จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “มะม่วง” ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ กับ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้รวบรวม และผู้ส่งออก รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 45 คน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 45 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ กันศรีนะวะกุล
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกตำบลไทรย้อยอำเภอเนินมะปราง
นาย ชัยสิทธิ์ สาลีเสาร์
86 หมู่ 7 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 50.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 50.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน.หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ กันศรีนะวะกุล
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ
นางสาว ชลธิชา ช่างประเสริฐ
83 หมู่ 13 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 5.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน.หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ กันศรีนะวะกุล
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลพันชาลี
นาย บุญส่ง สีสะท้าน
53 หมู่ 16 ตำบล พันชาลี อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130
ระยะเวลาส่งมอบ : 20 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 1.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 1.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน.หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ กันศรีนะวะกุล
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท วันพิษณุโลก จำกัด
นาย สุพัฒน์ เผ่าธัญลักษณ์
276/20 ถนน พิชัยสงคราม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 เมษายน 2565 - 15 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 1.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 เมษายน 2565 - 15 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
-  ใบรับรอง GAP

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 1.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน.หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาง สุภานันท์ เพ็ชรมาศ
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ
นางสาว ชลธิชา ช่างประดิษฐ์
83 หมู่ 13 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2566
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (10 กิโลกรัม/ตะกร้า)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกตำบลไทรย้อยอำเภอเนินมะปราง
นาย ชัยสิทธิ์ สาลีเสาร์
86 หมู่ 7 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน หลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ
นางสาว ชลธิชา ช่างประดิษฐ์
83 หมู่ 13 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 21 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 21 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน.หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
แปลงใหญ่บ้านคลองน้ำเมี่ยงตำบลชัยนาม
นาย ชาติชาย ภู่บึงพร้าว
หมู่ 9 หมู่บ้าน คลองน้ำเมี่ยง ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน.หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลพันชาลี
นาย บุญส่ง สีสะท้าน
53 หมู่ 16 ตำบล พันชาลี อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน.หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท วันพิษณุโลก จำกัด
นาย สุพัฒน์ เผาธัญลักษณ์
276/20 ถนน พิชัยสงคราม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ
นางสาว ชลธิชา ช่างประดิษฐ์
83 หมู่ 13 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 2.500 ตัน

มะม่วง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะม่วงทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีขั้วผลความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร
-  ตรงตามพันธุ์ สด สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
-  ไม่มีรอยแตก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
    ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง
-  มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ
   ความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
-  ใบรับรอง GAP
 

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 2.500 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (10 กิโลกรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เงินสด