ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวเหนียวผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 26 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ณ เทศบาลตำบลแม่ริม ตำบล ริมเหนือ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีกำหนดการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงเป็นประธานเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้า "อมก๋อยโมเดล @เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว” และเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในการซื้อขายข้าวเหนียว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือก(ข้าวเหนียว)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทุนรุ่งเรือง
นาย วิเชษฐ์ ดวงประสาท
74 หมู่ 7 ตำบล ท่าชัย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ตำบลแม่แตง
นาย นิคม ชมเพ็ชร
90 หมู่ 4 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน
การบรรจุ : รถบรรทุก
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือก(ข้าวเหนียว)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทุนรุ่งเรือง
นาย วิเชษฐ์ ดวงประสาท
74 หมู่ 7 ตำบล ท่าชัย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองบัวหลวง
นาย บุญทา มะณี
57/1 หมู่ 9 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน
การบรรจุ : รถบรรทุก
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือก(ข้าวเหนียว)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
นาย อุดม แป้นไม้
196 หมู่ 2 ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท 17110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่แม่ฮ้อยเงิน
นาง มุกดา ดวงสม
71/1 หมู่ 2 ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220
มือถือ 084-803-5824
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณรวม : 2,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 2,000.000 ตัน
การบรรจุ : รถบรรทุก
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน