ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดสี่มุมเมือง

ประวัติความเป็นมา

          ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายของตัวเมือง อันเป็นผลมาจากการสร้างโครงข่ายการคมนาคมและการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัย อยู่ในกรุงเทพมหานคร การจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ตามวิถีชีวิตที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิม คนไทยจะซื้อสินค้าประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ในตลาดสดที่ อยู่ใกล้ที่พักอาศัยและคุ้นเคย ผลผลิตประเภทผักผลไม้เหล่านี้มีระบบการจัดจำหน่ายโดยการลำเลียงจากแหล่งเพาะ ปลูกในชนบทผ่านพ่อค้าคนกลางไปยังตลาดค้าส่งในใจกลางกรุงเทพ แล้วจึงกระจายออกไปยังตลาดสดขายปลีกทั้งในเมืองและชานกรุงเทพรวมทั้งและต่างจังหวัด ช่องทางการลำเลียงสินค้าดังกล่าวเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ตั้งแต่ความแออัดด้านการจราจรในกรุงเทพซึ่งเป็นต้นเหตุให้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปของเวลาที่เสียไปและค่าเชื้อเพลิงของยานพาหนะผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่มีราคาแพง เพราะกว่าสินค้าจะมาถึงตลาดสดขายปลีกต้องเสียค่าขนส่งหลายต่อ ทำให้สินค้ามีราคาสูง นอกจากนี้ เกษตรกรไม่มีอำนาจการต่อรองราคาสินค้า เพราะตลาดถูกผูกขาดด้วยพ่อค้าคนกลาง

          ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลได้กำหนดให้มีตลาดกลางสำหรับสินค้าเกษตรขึ้นในสี่ทิศชานเมือง ของกรุงเทพมหานคร เรียกว่า "ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตัดพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง เปิดโอกาสในการแข่งขันอย่างเสรี โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

          ในครั้งนั้น บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ได้รับเลือกจากกรมการค้าภายในให้ดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง ด้านทิศเหนือ หรือตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง(รังสิต) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2526 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 29 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตลาดกลางสี่มุมเมืองปัจจุบันนี้มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ตำแหน่งที่ตั้งของตลาดอยู่ทำเลที่ดีเลิศเพราะอยู่บนถนนสายหลักซึ่งเชื่อมกับ จังหวัดต่างๆในภูมิภาคทั่วประเทศ การขนส่งสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้โดยสะดวกอีกทั้งผู้ซื้อก็สามารถเข้า ไปหาซื้อสินค้าทุกชนิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : ตลาดสี่มุมเมือง


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 355/115-6 หมู่ 15 ซอย พหลโยธิน77 ถนน พหลโยธิน ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-995-0610-3
โทรสาร : 02-995-1256
เว็บไซต์ : www.taladsimummuang.com

Facebook : https://www.facebook.com/taladsimummuang
เข้าชม 2,788 ครั้ง


รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 9 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 2,000 คัน


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 12 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 2 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 200 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 17 จุด


ห้องเย็น

ห้องเย็น จำนวน 29 ห้อง


ตลาดสดน่าซื้อระดับจังหวัด

สี่มุมเมือง...ขึ้นแท่นรับรองตลาดสดน่าซื้อสู่ปีที่ 9ตลาดสี่มุมเมือง ได้ผ่านการรับรองให้เป็นตลาดสดน่าซื้อระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี และกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 9 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการว่า “ตลาดสี่มุมเมืองเป็นสถานที่ที่สะดวก สะอาด บรรยากาศดี โครงสร้างอาคารมีสภาพแข็งแรง มีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วนน่าดู และมีสาธารณูปโภคครบครัน ผู้ขายมีสุขภาพอนามัยดี แต่งกายสะอาดถูกสุขลักษณะ อาหารสะอาด สด ใหม่ ปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และไม่แพง”


คณะผู้บริหารตลาดสี่มุมเมือง และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหารตลาดสี่มุมเมือง และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 (5 ธ.ค.) โดยมีคุณรนณกฤต สิริปรีดาพร ผู้อำนวยการสายงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น. และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการรวมพลังของคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และประชาชน ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 - 9 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด “ตลาดสี่มุมเมือง” ได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประยูรธรรมาราม ปทุมธานี โดยมีพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ ตลาดสี่มุมเมืองนำโดย คุณมาลินี พิชญาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบุคคลและธุรการ เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสี่มุมเมือง โดยได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินฟังธรรมยรรยายจากหลวงพี่วัฒนา วันที่ 9 เดือน 9 ปี 59 ณ ห้องประชุมชั่น 5 ตลาดสี่มุมเมือง

วันที่ : 9 กันยายน 2559 - 9 กันยายน 2559

ฟังธรรมยรรยายจากหลวงพี่วัฒนา วันที่ 9 เดือน 9 ปี 59 ณ ห้องประชุมชั่น 5 ตลาดสี่มุมเมืองสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 355/115-6 หมู่ 15 ซอย พหลโยธิน77 ถนน พหลโยธิน ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-995-0610-3 โทรสาร : 02-995-1256

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสี่มุมเมือง


ผักและผลไม้

ผักคะน้า (ต้น) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 20.00 - 20.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักบุ้งจีน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 8.00 - 8.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักกวางตุ้ง / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 10.00 - 10.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

แตงกวา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 24.00 - 24.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะเขือเทศสีดา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 18.00 - 18.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ถั่วฝักยาว / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 90.00 - 90.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักกาดขาวปลี / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 11.00 - 11.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ต้นหอม / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 30.00 - 30.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะระจีน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 14.00 - 14.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักชี / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 80.00 - 120.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

กะหล่ำปลี / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 15.00 - 15.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักกาดหอม / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 30.00 - 30.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักคื่นฉ่าย / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 100.00 - 140.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 14.00 - 14.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะเขือเจ้าพระยา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 10.00 - 10.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ฟักเขียวอ่อน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 7.00 - 7.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

พริกสดชี้ฟ้า (แดง) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 30.00 - 30.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

พริกขี้หนูแดง (จินดา) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 20.00 - 20.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

กะหล่ำดอก / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 10.00 - 10.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

หัวผักกาด / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 15.00 - 15.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ข้าวโพดฝักอ่อน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 20.00 - 22.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ใบกะเพรา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 15.00 - 15.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะนาวแป้น / เบอร์ 1-2 (ผล)
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 4.00 - 4.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

หน่อไม้ฝรั่ง / B
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 70.00 - 70.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะนาวแป้น / เบอร์ 3-4 (ผล)
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 3.00 - 3.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64