ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ให้ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน