ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สาระน่ารู้คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ความเป็นมา
          กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นกิจการให้บริการเก็บรักษาสินค้า โดยมีบำเหน็จในทางการค้าปกติ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการออกใบรับของคลังสินค้า หรือใบประทวนสินค้าให้กับผู้ฝากสินค้า ถ้าหากผู้ฝากสินค้านั้นต้องการเพื่อจะนำไปใช้เป็นตราสารทางการตลาดหรือการเงินตามความต้องการของผู้ฝาก เช่น อาจใช้สลักหลัง โอนสินค้า ใช้ในการสลักหลังจำนำสินค้าเป็นประกันการกู้ยืม เป็นต้น (กิจการมีลักษณะใกล้เคียงกับกิจการโรงรับจำนำ หรือธนาคารพาณิชย์) การดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวอาจจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจ หรือความผาสุกของประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อกำกับดูแลกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่เชื่อถือ รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการหรือเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด

หน้าที่ของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
          1. รับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินคาเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงินหรือค่าตอบแทนเป็นประโยชน์อื่นใด
          2. ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้จำนำไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า และผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน
          3. กระทำการใดๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับการศุลกากร การนำเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระทำสัญญาเก็บของในคลังสินค้าหรือการให้เช่าคลังสินค้าบางส่วนซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน

การกำกับดูแล
          กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องขออนุญาตประกอบกิจการและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย และความผาสุกของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายที่กำกับดูแล จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558  (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558)  รวมถึงประกาศต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย

ประโยชน์และความสำคัญ
          1. เป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก สามารถนำสินค้าฝากเก็บไว้ เพื่อรักษาคุณภาพ รอการจำหน่ายเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม หรือเพื่อนำไปแปรรูป หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
          2. เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก สามารถนำผลผลิตหรือสินค้าที่ฝากเก็บจำนำไว้กับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่รับฝากเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองได้ หรือยังสามารถขอรับใบประทวนสินค้าไปสลักหลังจำนำสินค้า เป็นประกันการกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินได้
          3. เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคสินค้าได้ตลอดปีและราคาสินค้ามีเสถียรภาพอันจะช่วยสร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดตั้งและการขออนุญาต
          คลิกดูขั้นตอนการขอจัดตั้งและการขออนุญาต

    หมายเหตุ การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  ให้ใช้ตามระเบียบ และประกาศ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป