ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น