ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การติดตามตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2562

ได้มีการติดตามตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ประจำปีงบประมาณ 2662 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562