ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้สำหรับเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมการค้าภายในได้โดยตรง จำนวน 4 เลขหมาย ดังนี้  02-5075517, 02-507-5524, 02-507-5544, 02-507-5545