ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อสับปะรดภูแล ซึ่งได้ทำสัญญาตกลงรับซื้อจากเกษตรกร ทั้งสิ้น 16,500 ตัน โดยมีผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก ห้างค้าส่ง ค้าปลีก (CP Axtra, Makro, Lotus, Big C, Tops, The Mall) ห้างท้องถิ่น ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน (PT, PPT OR, Bangchak, Shell) ที่เข้ามาดูดซับผลผลิตออกไปสู่ตลาด รวมถึงนำไปจำหน่ายผ่านรถโมบายและแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ตราพบโชค ทำให้ราคาสับปะรถภูแลอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่แล้ว ณ แปลงปลูกสับปะรด ณ แปลงปลูกสับปะรด ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย