ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นการฝึกอบรม 
เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ 
มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการและภารกิจของกรมการค้าภายใน 
ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคี
ให้เกิดในองค์กร และสร้างความคุ้นเคยกับหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ณ ห้องอบรม DIT Outlet
ชั้น 2 จ.อยุธยา