ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น         กรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่รับทำการฝากเก็บรักษาสินค้าเพื่อบำเหน็จทางการค้าปกติ ของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้กิจการไซโลและกิจการห้องเย็นเป็นกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกันกับกิจการคลังสินค้าและเงื่อนไขควบคุมกิจการดังกล่าว พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์หลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ และสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-5475422