ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทำไม...ต้องมีพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558