ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION)

จัดตั้งเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2551  ใบอนุญาตเลขที่ 12/2551 ทะเบียนเลขที่ 0109551000136ความเป็นมากรมการค้าภายใน มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมการค้าของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อให้สมาคมการค้าเป็นองค์กรที่มีบทบาท และมีความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในหลายๆ ด้าน เช่น

·       การเป็นศูนย์ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ

·       เป็นตัวแทนด้านการเสริมสร้างความรู้ให้สมาชิกด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ ตลอดทั้งเป็นตัวแทนหรือศูนย์กลางของสมาชิกในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

·       เป็นหน่วยงานในการทำหน้าที่ผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เพื่อสร้างความเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่อยู่ :     37/10   หมู่ที่  1   ซ.สุขาภิบาล 2   ถ.พุทธมณฑลสาย 2   แขวงบางระมาด   เขตตลิ่งชัน   กทม.   10170       

             โทร. (66) 08-2492-8568    โทรสาร (662) 6713621

เว็บไซต์ : www.wscba.net