ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กฎหมายขายของออนไลน์ ที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือ ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ ๕ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ไม่โชว์ราคา ให้ Inbox ถาม ผิดกฏหมาย

การขายของออนไลน์ ร้านค้าที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. ราคาสินค้า ตัวเลขอารบิก ควรระบุราคาสินค้า โดยเป็นตัวเลขอารบิกให้ชัดเจน ถูกต้องตามความเป็นจริง

2. รายละเอียดประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก ของสินค้า รายละเอียดของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบการตัดสินใจซื้อ ควรระบุให้ครบถ้วน สมบูรณ์

3. รายการที่แสดงคู่กับราคา ต้องเป็นภาษาไทย (มีภาษาอื่นด้วยได้) รายละเอียด รายการต่างๆ ควรที่จะเป็นภาษาไทย เพื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือราคาสินค้า ต้องระบุด้วย ยกตัวอย่างเช่น ค่าจัดส่งสินค้า และบริการต่างๆ ควรระบุให้ชัดเจน

5. ราคาต้องตรงกับราคาจริง (ยกเว้นขายถูกกว่า) กรณีสินค้าถูกกว่าสามารถจัดทำเป็นโปรโมชั่นของทางร้านค้าได้

หากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้น ผู้ค้าออนไลน์และ E-Commerce ต้องปรับตัวและปฏิบัติให้เข้ากับกฎหมายนี้ที่ตอนนี้เริ่มประกาศใช้แล้ว