ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ทำกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้าวนาปี 50/51 มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 95% ไม่มีสารพิษตกค้าง ความชื้นไม่เกิน 14% มีต้นข้าวเมล็ดเต็ม และต้นข้าวที่ได้จากการสีแปรสภาพ ไม่ต่ำกว่า 35% ราคาสูงกว่าราคาตลาด กก. ละ 1 บาท ชำระเงินทันทีที่ได้รับการส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด
กรุณาระบุ  
206 หมู่ 2 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ 043-589-190 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กรุณาระบุ  
อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2551 - 31 มีนาคม 2551
ปริมาณรวม : 163.200 ตัน

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 163.200 ตัน