ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 27 สิงหาคม 2554
สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ถนนลอยเคราะห์ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

ความชื้นไม่เกิน 14.5%

ราคานำตลาด กก.ละ 0.10 บาท- ไม่มีการส่งมอบ เนื่องจากข้าวโพดมีความชื้นสูงเกิน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
นาย เจริญ นันโท
165 หมู่ 5 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-426228-9 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด
นาย วิจิตร กูลเรือน
231 หมู่ 18 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ 053-485012 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ธันวาคม 2554

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
นาย เจริญ นันโท
165 หมู่ 5 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-426228-9 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด
นาย สันติสุข สุขแสน
18 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-263287 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณรวม : 500.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ธันวาคม 2559

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
นาย เจริญ นันโท
165 หมู่ 5 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-426228-9 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด
นาย เผด็จ สมโชติ
202 ถนน บ้านธี-สันกำแพง ตำบล บ้านธิ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน 51180
โทรศัพท์ 053-501774 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณรวม : 500.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ธันวาคม 2554

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน