ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลงจังหวัดนครพนม

วันที่ทำกิจกรรม : 1 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแพง ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายฟักทอง แฟง มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน ผ่านตลาดข้อตกลง

โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชน สหกรณืการเกษตร ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ บริษัทผู้รับซื้อ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 44 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฟักทอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สิริชัย ฐิติรัตนาการ 32-34 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย สระตาเฉื่อย ถนน - ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุพรรณ โกศล 365 หมู่ 4 ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
มือถือ 087-438-4731
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ปริมาณรวม : 200.000 ตัน

ฟักทอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1. คุณภาพ

-  เป็นฟักทองทั้งผล ผลมีขั้วติดอยู่
-  ลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นผลฟักทองสด 
-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย / ไม่มีรายแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง / ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง / ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และหรือรสชาติที่ผิดปกติ
 2. ขนาด (ผลของฟักทองพิจารณาจากน้ำหนักต่อผล)      

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 5

2

มากกว่า 4 ถึง 5

3

มากกว่า 3 ถึง 4

4

มากกว่า 2 ถึง 3

5

มากกว่า 1.5 ถึง 2

6

มากกว่า 1 ถึง 1.5

7

มากกว่า 0.5 ถึง 1

8

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5


แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน
การบรรจุ : เรียงบนรถ 10 ล้อ (คันละ 15 ตัน)
การชำระเงิน : โอนเข้าธนาคารผู้ขาย หลังส่งมอบ 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : แฟง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สิริชัย ฐิติรัตนาการ 32-34 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย สระตาเฉื่อย ถนน - ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุพรรณ โกศล 365 หมู่ 4 ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
มือถือ 087-438-4731
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

แฟง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
1. คุณภาพ

-  เป็นแฟงทั้งผล ผลมีขั้วติดอยู่
-  ลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นผลแฟงสด 
-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย / ไม่มีรายแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อแฟง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลแฟง / ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ    เนื้อแฟง / ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และหรือรสชาติที่ผิดปกติ
2. ขนาด (ผลของแฟงพิจารณาจากน้ำหนักต่อผล)

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 5

2

มากกว่า 4 ถึง 5

3

มากกว่า 3 ถึง 4

4

มากกว่า 2 ถึง 3

5

มากกว่า 1.5 ถึง 2


แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : เรียงบนรถ 10 ล้อ (คันละ 15 ตัน)
การชำระเงิน : หลังส่งมอบ 7 วัน โอนเข้าธนาคาร

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บรรจง บุญธรรม 32/6 หมู่ 6 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
มือถือ 089-828-5507
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุพรรณ โกศล 365 หมู่ 4 ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
มือถือ 087-438-4731
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562
ปริมาณรวม : 200.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
1. คุณภาพ

  • เป็นมะเขือเทศทั้งผล
  • สีออกเหลือง สีเหลืองส้ม สีแดงส้ม
  • ผลกลมรี111

2. ขนาดผลผลิต

ขนาด น้ำหนัก (กรัม)
เบอร์ 1 80 กรัม ขึ้นไป
เบอร์ 2 60 กรัม ขึ้นไป

 


แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าหูเหล็ก 25 กิโลกรัม/ตะกร้า (น้ำหนักไม่รวมตะกร้า)
การชำระเงิน : โอนเข้าธนาคาร หลังส่งมอบสินค้า 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บรรจง บุญธรรม 32/6 หมู่ 6 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
มือถือ 089-828-5507
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว ธมลวรรณ หาราช 26 หมู่ 8 ตำบล นาราชควาย อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000
มือถือ 089-885-4529
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562
ปริมาณรวม : 200.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
1. คุณภาพ

  • เป็นมะเขือเทศทั้งผล
  • สีออกเหลือง สีเหลืองส้ม สีแดงส้ม
  • ผลกลมรี

2. ขนาดของผลผลิต

ขนาด น้ำหนัก (กรัม)
เบอร์ 1 80 กรัม ขึ้นไป
เบอร์ 2 60 กรัม ขึ้นไป

 


แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าหูเหล็ก 25 กิโลกรัม/ตะกร้า (น้ำหนักไม่รวมตะกร้า)
การชำระเงิน : โอนเข้าธนาคาร หลังส่งมอบ 7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน (พันธุ์ชูการ์สตาร์)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท แวนด้า โฟรเซ่น จำกัด
นาย ปรีชา จงประสิทธิ์พร
40/76 หมู่ 6 ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-889-5999 โทรสาร 02-889-5516 มือถือ 081-857-7134 คุณปรีชา
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุพรรณ โกศล 365 หมู่ 4 ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
มือถือ 087-438-4731
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561
ปริมาณรวม : 1,800.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
1. คุณภาพ
     - เป็นข้าวโพดหวานทั้งฝักที่มีหรือไม่มีเปลือกหุ้ม ถ้ามีเปลือกหุ้ม เปลือกต้องสด
     - เมล็ดข้าวโพดมีความสด การติดและเรียงของเมล็ดสม่ำเสมอ                             
     - ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงของฝัก และสีของเมล็ด
     - ไม่มีการเพิ่มความชื้นจากภายนอก เพื่อเพิ่มความสดของฝักข้าวโพดหวาน
     - ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมและรสชาติที่ผิดปกติ
     - ไม่มีหนอนและแมลง ไม่มีแก่เกินไป
2. ขนาดของผลผลิต

ขนาด น้ำหนักต่อฝัก (กรัม)
- มีเนื้อและน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 250

 

 

 

 

 


แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 1,800.000 ตัน
การบรรจุ : ผู้ซื้อมารับสินค้า ณ แหล่งผลิต
การชำระเงิน : เงินสด/โอนเข้าธนาคาร หลังส่งมอบ 7-10 วัน