ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกุ้งก้ามกรามผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ทำกิจกรรม : 31 ตุลาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุม 20909 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

สมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยได้ประสานขอให้กรมการค้าภายในพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) ให้มีช่องทางการตลาดระบายผลผลิต เนื่องจากปัจจุบันมีการสั่งซื้อจากผู้รับซื้อค่อนข้างน้อยทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จึงได้กำหนดจัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกุ้งก้ามกรามผ่านตลาดข้อตกลง รวมทั้งหารือการจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคกุ้งก้ามกราม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนสมาชิกของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 4 จังหวัด ห้างค้าปลีกรายใหญ่ : Tops Market  The Mall  Big C  Lotus  Makro และผู้บริหารตลาดนกฮูก รวมทั้งนายกสมาคมภัตตาคารไทย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 44 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
การบรรจุ
            -  ต้องบรรจุกุ้งก้ามกรามในภาชนะบรรจุที่สามารถเก็บรักษาความสดของกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี   
            -  ภาชนะบรรจุต้องทำจากวัสดุไม่ดูดซับน้ำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากกลิ่นและวัตถุแปลกปลอม
               มีคุณสมบัติทนทานต่อการปฏิบัติการขนส่งและรักษาคุณภาพของกุ้งก้ามกราม และมีความปลอดภัยสำหรับ
               การนำมาบริโภคต่อได้
            -  ในกรณีที่มีการใช้น้ำแข็งให้ความเย็น น้ำแข็งที่ต้องใช้ผลิตจากน้ำสะอาดที่มีคุณภาพมาตรฐานประกาศ
               กระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ำแข็ง
 

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังจากส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สมาคมภัตตาคารไทย
นาง ฐนิวรรณ กุลมงคล
120/255 ซอย วัชรพล 2/6 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 12.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
การบรรจุ
-  ต้องบรรจุกุ้งก้ามกรามในภาชนะบรรจุที่สามารถเก็บรักษาความสดของกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี   
-  ภาชนะบรรจุต้องทำจากวัสดุไม่ดูดซับน้ำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากกลิ่นและวัตถุแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการปฏิบัติการขนส่งและรักษาคุณภาพของกุ้งก้ามกราม และมีความปลอดภัยสำหรับการนำมาบริโภคต่อได้
-  ในกรณีที่มีการใช้น้ำแข็งให้ความเย็น น้ำแข็งที่ต้องใช้ผลิตจากน้ำสะอาดที่มีคุณภาพมาตรฐานประกาศ  กระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ำแข็ง

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 12.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เครดิต 3 วันนับจากวันส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
 

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
 
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
 

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 
97/11 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 1756 โทรสาร 02-250-4921 เว็บไซต์ http://www.bigc.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
 

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ตลาดนกฮูก
นางสาว พรทรัพย์ บุระยัง
14/87 ถนน เลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
 

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ตลาดเทพเจริญ 9
 
40 ถนน พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวง บางพรม เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 14.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
 

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 14.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งก้ามกราม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ตลาดหัวมุม
 
678 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
นาย ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
80/1 หมู่ 6 ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 14.000 ตัน

กุ้งก้ามกราม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  เป็นกุ้งสดทั้งตัว มีเปลือกหุ้มส่วนหัว ลำตัว และหางครบ
            -  ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ หรือ เป็นแผลบนลำตัว หรือเหงือกดำ
            -  สะอาดปลอดจากพยาธิ และไม่มีลักษณะที่แสดงอาการของโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
            -  ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผิดธรรมชาติของกุ้งสด
            -  ไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ         
            -  ไม่มีลักษณะเป็นกุ้งจิ๊กโก๋ (runt) ซึ่งหมายถึง กุ้งที่มีก้ามใหญ่ยาว สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน ท้องดำ ลำตัวสกปรก
               มีตะไคร่น้ำเกาะ เปลือกหนา ไม่ลอกคราบ
 

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 14.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า