ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สำรวจเพื่อเชื่อมโยง "ผักปลอดสารพิษ"

วันที่ทำกิจกรรม : 6 มกราคม 2558
สถานที่ : ณ จังหวัดขอนแก่น ตำบล บ้านโนน อำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น

สำรวจพื้นที่เพาะปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายผักปลอดสารพิษผ่านตลาดข้อตกลง


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ผักปลอดสารพิษ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาง สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม
123 หมู่ 16 ซอย - ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
มือถือ 08-2317-2431
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรอำเภอซำสูง
สุริยนต์ ทัศนิยม
62 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโนน อำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น 40170
มือถือ 09-1065-5593
ระยะเวลาส่งมอบ : 7 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณรวม : 19.200 ตัน

ผักปลอดสารพิษ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 7 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

แหล่งผลิต : ขอนแก่น
ปริมาณตามสัญญา : 19.200 ตัน
การบรรจุ : บรรจุถุงพลาสติก
การชำระเงิน : - ราคาตามภาวะตลาด - ชำระเงินสด ณ วังส่งมอบสินค้า