ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำักด จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันที่ : 6 พ.ย. 58
 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  ประชุมเจรจาซื้อขาย "ข้าวเปลือกปทุมธานี ๑" ระหว่าง หจก.โรงสีข้างสินทรัพย์ถาวร (ผู้ซื้อ) กับสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด (ผู้ขาย) โดยตกลงซื้อขายและทำสัญญาข้อตกลงฯ จำนวน ๒ ฉบับ ปริมาณการทำสัญญา รวม  ๒,๕๐๐ ตัน และมูลค่าการทำสัญญาประมาณ ๒๒.๕๐ ล้านบาท


เข้าชม 324 ครั้ง