ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการสัมมนาการปฏิบัติตาม พรบ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 และธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าในยุคประไทย 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร

วันที่ : 28 มี.ค. 60

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 และธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

          เนื่องจากกรมการค้าภายใน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการรับฝากเก็บสินค้า (มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558) แก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่มีสถานประกอบการอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้ทราบ ถึงข้อปฏิบัติเพิ่มเติมและเป็นการทั่วถึงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากมีการประกอบกิจการรับฝากเก็บสินค้า (ไม่ว่าจะโดยกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น) โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน จะเป็นความผิดและมีระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกรมเห็นว่าการประชาสัมพันธ์กฎหมายดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลายมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง และครั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 120 คน กรมการค้าภายในจึงขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าภายใน 02 547 5422 หรือที่สำนักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ

เข้าชม 698 ครั้ง