ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพำณิชย์

วันที่ : 8 พ.ย. 60

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 25560 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์  แถลงข่าวการจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม  ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพำณิชย์

          ด้วยกรมการค้าภายใน จะดำเนินการจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ "ตลาดต้องชม" ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับส่วนราชการในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอที่ทันสมัยที่ต้องถ่ายทอดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าภายในเผยแพร่ต่อไป

          โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน ตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง ,คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต ,จะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น ,ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ,ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน และคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

          การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท ประชาชนทั่วไป และ ประเภท นักเรียน นักศึกษา สำหรับรางวัลการประกวด จำแนกเป็นรายประเภท ดังนี้ ประเภทประชาชนทั่วไป 1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล ,ประเภท นักเรียน นักศึกษา 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล 2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล

          ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” ได้ที่เว็บไซต์ www.taladtongchom.com หรือติดต่อสอบถามที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน โทร 0 2507 5900 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลที่ 0 2938 1988 ต่อ 666 มือถือ 089 016 5155

เข้าชม 548 ครั้ง