ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินนาสารลานคนเดิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 25 ก.พ. 61

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดิน"นาสารลานคนเดิน” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถนนคนเดิน"นาสารคนเดิน" ตั้งอยู่บริเวณถนนชลประทานเหนือ อำเภอนาสาร เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม และสินค้า OTOP           ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-19.30 น.

เข้าชม 800 ครั้ง