ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
ให้การต้อนรับสมาคมการค้าสินค้าเกษตรประเทศจีน (CAWA) และหารือความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ณ ตลาดมรกต จ.ชุมพร

วันที่ : 19 มิ.ย. 62
          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ให้การต้อนรับสมาคมการค้าสินค้าเกษตรประเทศจีน (CAWA) และหารือความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ณ ตลาดมรกต จ.ชุมพร

          การเจรจาความร่วมมือระหว่าง กรมการค้าภายใน / ตลาดกลางผักและผลไม้ (ตลาดมรกต) จังหวัดชุมพร และ สมาคมการค้าสินค้าเกษตรปนะเทศจีน(CAWA) ร่วมกับ สมาคมการค้าสินค้าเกษตรฯ ประเทศไทย (CASA) ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ซึ่งผลการหารรือได้ข่าวสรุปว่าตกลงจะดำเนินการได้ทันที โดยผลผลิตที่จะจำหน่ายให้มีการรับรอง  โดยใช้เครื่องหมายรับรอง AGQC ที่กรมการค้าภายใน กำหนดไว้สำหรับ ตลาดกลางฯ แต่ละแห่งที่มีมาตรฐาน ด้านต่างๆ ครบถ้วน เป็นผู้รับรอง และจะอำนวยความสะดวกให้มี GREEN LANE เพื่อให้สินค้า เข้าสู่ประเทศจีนได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การตลาดสินค้าผลไม้ไทย ขอขยายตัวและมีปริมาณ / คุณภาพที่ตรงตามตลาดจีน ยิ่งขึ้น 

          ฝ่ายจีน นำโดย  Mr. Jiang Bo Chief Expert, Ministry of Commerce of People’s Republic of China. China Agricultural Products Cold Chain Circulation Monitoring Center (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลอุตสาหกรรมความเย็นเพื่อสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) / และ Chief Expert Ministry of Commerce of People’s Republic of China. China Agricultural Products Cold Chain Circulation Monitoring Center (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลอุตสาหกรรมความเย็นเพื่อสินค้าเกษตร กระทรวงพานิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) / Executive Director, Mofcom China Cold Chain Circulation Professional Committee of CFNA. (กรรมการบริหาร CFNA ในส่วนอุตสาหกรรมความเย็น กระทรวงพานิชย์แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีน) ,Vice President, China Agricultural Wholesale Market (รองประธานสมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)

เข้าชม 2,445 ครั้ง