ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดโชคเจริญพร

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดโชคเจริญพร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2549 ตั้งอยู่กลางใจเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาจำหน่ายให้ผู้ซื่้อโดยตรง บริหารงานภายใต้แนวคิด "ซื่้อจากตลาดโชคเจริญไม่ต้องไปไกล ถึงแหล่งผลิต"เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ตลาดโชคเจริญพร จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 9 หมู่ 13 ถนน พหลโยธิน ตำบล สันทราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-700-169
โทรสาร : 053-700-169

เข้าชม 2,770 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางคำสุข มหาวรรณ์
ที่อยูู่ : 27/3 ม.23 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9971007
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.สายรุ้ง เทพวงค์
ที่อยูู่ : 110 ม.10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1783517,089-2624006
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางเกษราภรณ์ เสนียะ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1863792
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.ฐิรนันท์ ไร่ทะ
ที่อยูู่ : 87 ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1239715
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางชมนพร เทพชมภู
ที่อยูู่ : 28 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2037505
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร สุวรรณยาน
ที่อยูู่ : 220 ม.4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0440381
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางผ่องศรี วิจิตร
ที่อยูู่ : 229 ม.3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5492697
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางมะลิวัลย์ มั่งมูล
ที่อยูู่ : 6 ม.4 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9510052
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสุพิณ ไชยรังษี
ที่อยูู่ : 49 ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8850032
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายพิเชษฐ์ เตชะเนตร
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7662250
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางเมวิกา เทศเนาวนิตย์
ที่อยูู่ : 146 ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1936575
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายทิวทัศน์ พุ่มจันทร์
ที่อยูู่ : 324 ม.14 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9210698
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.สมหมาย แสดขุนทด
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7409575
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรกนก ฟองสมุทร
ที่อยูู่ : 83 ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7194980
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางคลี เมืองมูล
ที่อยูู่ : 3 ม.8 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6877390
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสาคร พากเพียร
ที่อยูู่ : 16 ม.6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6091695
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายคุณธน ปันดอน
ที่อยูู่ : 110 ม.10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1783517
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางนิศารัตน์ ปฏิเสน
ที่อยูู่ : 162 ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4720401
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.อุไรภัสร์ สุขเสาร์
ที่อยูู่ : 155 ม.10 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7629609,091-0720183
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ ลือศักดิ์
ที่อยูู่ : 139 ม.14 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0316677
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นาย วีระ สามติ้บ
ที่อยูู่ : 100/358 ม.8 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6918996
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายสุทัศน์ ยศมูล
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7816290
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายสุรวิทธิ์ หมวกทองหลาง
ที่อยูู่ : 417 ม.11 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5668241
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางพันธ์ทิพย์ ดวงสนิท
ที่อยูู่ : 62 ม.7 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1794293
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายเมฆ จอมแก้ว
ที่อยูู่ : 74 ม.10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8561416
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายนพรัตน์ เตจะวงค์
ที่อยูู่ : 147 ม.7 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1797513
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางอรพิน ทองดี
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายทวี คำเงิน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ เทพวี
ที่อยูู่ : 54 ม.13 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1672546
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางพรสวรรค์ วงค์แก้วมูล
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8502711
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพันธ์ โสภา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3803578
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายคล้าย อินตา
ที่อยูู่ : 171/2 ม.10 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8827230
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางอรุณ ชัยแก้ว
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2878710
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางปานใจ เทพวงค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางกุลจิรา ธิโนชัย
ที่อยูู่ : 122 ม.7 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1636171
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายจรูญ จำปาวัน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9213343
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางเบญจทิพย์ ลมัยเมือง
ที่อยูู่ : 259/22 ม.9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0252071
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางภาวิณี คำเงิน
ที่อยูู่ : 394 ม.14 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7614312
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางรีฤทธ์ อุตตา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8837184
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางทิพย์ ธรรมสอน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4301909
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.ธนัชพร โยนิจ
ที่อยูู่ : 373 ม.5 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8570935
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางบัวเร็ว คำยอด
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายปัญจะ สามติ๊บ
ที่อยูู่ : 100/357 ม.8 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9983716
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายเจริญ ผาด่าน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9189344
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายอินปัน โกมล
ที่อยูู่ : 237 ม.4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 099-7524984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายอุดม สันดอนทอง
ที่อยูู่ : 7 ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9549388
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.รัตนาภรณ์ โยมงาม
ที่อยูู่ : 236 ม.14 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0359780
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางชัญญา คล้ายฤทธิ์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6591710
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางมาลี ราตรี
ที่อยูู่ : 69 ม.10 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5542007
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางอารีลักษณ์ กระจับเงิน
ที่อยูู่ : 522/140 ม.10 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6724015
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายสิงห์คำ อุตมา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8659409
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายสุรัตน ธรรมใจ
ที่อยูู่ : 221 ม.7 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6346624
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายมานพ นามศรี
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4863096
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางแสงจันทร์ อินตา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7359317,080-4948543
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายยอดฟ้า มาลา
ที่อยูู่ : 161 ม.4 ต.เมืองหมี อ.หนองคาย จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2377499
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายพีระยุทธ์ กองแก้ว
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0347198,082-3912354
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชลธิชา ชูวิลัย
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางประนอม ชูวิลัย
ที่อยูู่ : 402 ม.11 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4685624
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.จามรี เรือนแก้ว
ที่อยูู่ : 327/2 ม.11 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1203662
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางเบญจลักษณ์ จันทร์ปลั่ง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8658451
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายวันชัย สัตย์ซื่อ
ที่อยูู่ : 36 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 092-6459965
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายวินัย ไทยเจริญ
ที่อยูู่ : 9/49 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชล จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1397216,092-1079518,081-5909216
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายทองสุข กิติตุ้ย
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญ นันทศักดิ์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4330340,062-3148599
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายวินิจ พาทีทิน
ที่อยูู่ : 48 ม.12 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0336206
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายเดือน ยี่ลังกา
ที่อยูู่ : 100 ม.3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3878104
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสุขแก้ว จันทร์ปิง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6572948
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางวาที เทพนิล
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9934791
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ คำลือ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1852312
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ แต้มเก่ง
ที่อยูู่ : 90 ม.4 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8201740
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายอินปั๋น อุตชัยวงค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0411794
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.นิรุมล จางชื่อมูล
ที่อยูู่ : 23/1 ม.1 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0203305,062-9375370
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ทิพย์ พิมสาร
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1806983
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายวัยนา ใจศรี
ที่อยูู่ : 93 ม.8 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9506135
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ดา กิจพิทักษ์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายอรรครินทร์ บุญมา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7114337
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสาวนพคุณ อินต๊ะ
ที่อยูู่ : 93 ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8834397
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายนิวัติ เฟื่องฟู
ที่อยูู่ : 169/1 ม.6 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2460953
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางคำมูล อุปรัตน์
ที่อยูู่ : 74 ม.10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7359904,085-1913253
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางมาลี กองคำ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1113174
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางพรรณี ลือศักดิ์
ที่อยูู่ : 72 ม.5 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8848603
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายเด่น ทาบุญมา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1548409
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.จันทรา สุทะ
ที่อยูู่ : 265 ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9746768
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายประพันธ์ จินะใจหาญ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางยวงคำ สิทธิฤทธิ์
ที่อยูู่ : 3 ม.9 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7056576
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสมศรี ใจมูล
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1951833
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายนิวัติ เฟื่องฟู
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2460953
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.วราภรณ์ ธิสงค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 096-1074142
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ วันดี
ที่อยูู่ : 108 ม.10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางบัวผัด วันดี
ที่อยูู่ : 108 ม.10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8530083
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายวีรพงศ์ เป็งคำตา
ที่อยูู่ : 233 ม.4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9501416
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายมงคล ไชยเดช
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6599343
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางอัมพันธ์ วงค์อะทะชัย
ที่อยูู่ : 144/4 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2055542
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายคำมูล อินตาราม
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9518595
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายประเสรฐ์ สุภาวรรณ์
ที่อยูู่ : 76/8 ม.17 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 090-2651440
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : น.ส.ทิพย์สุคนธ์ ชมภูพล้อย
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1834934
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายสีสัญ ศรีคำ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4355011
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายเสวต สืบวงค์
ที่อยูู่ : 40 ม.10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3395404
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายธนาพล วันทา
ที่อยูู่ : 24 ม.10 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5204871
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายประสาร ปิ่นชุม
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1766687
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายจักรพงศ์ แรงจริง
ที่อยูู่ : 71 ม.8 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3545499
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายสุทธศักดิ์ ศรีคำ
ที่อยูู่ : 4/2 ม.5 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0207497
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายกันฑ์กิตติ์ หอมแก่นจันทร์
ที่อยูู่ : 433 ม.12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5684953,089-5584665
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางสาว วราพร พรมเมา
ที่อยูู่ : 231 ม.3 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4425045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางบัวบาน จูมปู
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวนลินนิภา แก้วสุตัน
ที่อยูู่ : 239/2 ม. ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9184464,081-8829973
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางเลิศลักษณ์ สุวรรณสุภะ
ที่อยูู่ : 225 ม.10 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8856687
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ธิรา อินทรังษี
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8506963
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายสงบ ชมเชย
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายโกมน พูลทอง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6723594
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางพรพิมล สุภาวรรณ์
ที่อยูู่ : 111/21 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางภัทรภร ปรางมณี
ที่อยูู่ : 43/1 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9868886
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายวิชัย ยอดวงค์
ที่อยูู่ : 31 ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3909230
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายไชยยศ ฟุ้งไมตรี
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7651999,081-1646488
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางรัชนก ผาคำ
ที่อยูู่ : 1045 ม.1 ต.เมือง อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9202360
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายอุดมศักดิ์ สุริยะโชติ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1922488
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : น.ส.พุทธวัลย์ สานศรี
ที่อยูู่ : 73 ม.3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7219099
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางบัวจำ ยอดวงค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1893633
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางทับทิม ต๊ะวงค์
ที่อยูู่ : 324 ม.16 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3637850
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางณิชารีย์ พรหมสพไพร
ที่อยูู่ : 74 ม.12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2702510
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.ธัญวรัตน์ จินะโกด
ที่อยูู่ : 304 ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2934599
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสุภนิช ทะปน
ที่อยูู่ : 447 ม.29 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7920741
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายวานิต ภูคลองจิต
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายวิราช ปิยะลังกา
ที่อยูู่ : 165 ม.12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0336732
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ ภูชมศรี
ที่อยูู่ : 18 ม.6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9259401
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางแสงเดือน ปิยะลังกา
ที่อยูู่ : 165 ม.12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0336732
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายพีรพัฒน์ ไชยลังกา
ที่อยูู่ : 189 ม.10 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6336822
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางวรญา-ไชยลังกา
ที่อยูู่ : 34 ม.10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6872536
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุพัตรา ขายเครื่องเทศ
ที่อยูู่ : 35 ม.7 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3666806
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางแสงแข มังคลาด
ที่อยูู่ : 557 ม.11 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5288899
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายจตุพล เอี่ยมสำอางค์
ที่อยูู่ : 181 ม.2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6212342
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางอัมพร เอี่ยมสำอางค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6882199
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.แสงเทียน อุดทาคำ
ที่อยูู่ : 139 ม.5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0704097
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจิราภรณ์ วงค์ชัย
ที่อยูู่ : 43/1 ม.15 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7914569
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสมบูรณ์ มะโนวงค์
ที่อยูู่ : 28 ม.4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8545007
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.วรรณา ประโยค
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1884471
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเฉลา มีเหมือน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0439851
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณภัทรตรา แปงคำ
ที่อยูู่ : 490/37 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7650229
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.จุฑาศิณี ศรีรักษ์
ที่อยูู่ : 112/3 ม.1 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5460394
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ศรีรักษ์
ที่อยูู่ : 60 ม.6 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5460394
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางรำไพ อิมี
ที่อยูู่ : 169 ม.10 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7327841
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุรภัทร เหลืองทองเจริญ
ที่อยูู่ : 81 ม.2 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9649795
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางมยุรา เอี่ยมสำอางค์
ที่อยูู่ : 181 ม.2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6567291
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.วรรเพ็ญ ตันสุริสาร
ที่อยูู่ : 176 ม.8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2673965
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.มุกดารัตน์ คำวิสูตร
ที่อยูู่ : 7 ม.12 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 062-8691192
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางแสงจันทร์ สุภาวงค์
ที่อยูู่ : 61 ม.9 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3126993
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.อรุณ ชะเอม
ที่อยูู่ : 99/27 ม.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8547126,064-8752294
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.บุปผา สิทธิประเสริฐ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0379621
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจารุวรรณ คำก้อน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9143178
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางดวงรัตน์ สืบขวัญ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0370930
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.นีรนุช แซ่ฟุ้ง
ที่อยูู่ : 37 ม.4 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6767342,094-4247963
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์สม ปิมปา
ที่อยูู่ : 208 ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5304232
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชุติกาญน์ พุทธจันทร์
ที่อยูู่ : 147 ม.8 ต.วังเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5319013
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางประทุม แก้วหล้า
ที่อยูู่ : 103 ม.3 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1113138
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.พิมพ์ลักษณ์ มูลคำเลิศ
ที่อยูู่ : 385 ม.6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3615774
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางนวรัตน์ สุขชัยสงค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6724235
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายจิราวัฒน์ แดงศักดิ์
ที่อยูู่ : 295 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0325309,081-8822327
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายเพิ่มศักดิ์ งาเวียง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6330287
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางทิฆัมพร ดวงวรรณา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7654197
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.กันยาภรณ์ แร่เงิน
ที่อยูู่ : 1/311 ม.14 ต.เจดีย์หัก อ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-1437833
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสุราลักษณ์ ดำรงธนากุล
ที่อยูู่ : 122 ม.4 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2261364
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพัชรินทร์ เทพวงค์
ที่อยูู่ : 109 ม.5 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5610237,088-6586825
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพัทธิดา จันทร์สว่าง
ที่อยูู่ : 26 ม.20 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3244495
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายกิ่งทอง มหาวรรณ์
ที่อยูู่ : 139 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8052541,095-6765501
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางบานเย็น ปลาเงิน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ บุญมาก
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7586641
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางบัวผัด สุภิรับ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4841262
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเกศินี ปันฟอง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8849847
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางกรรณิกา ผิวแดง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1906223
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางรำพรรณ แสนธิวัง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6736156
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางแหล่ง ศรีมาเพชร
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางคำปัน เขื่อนสุวรรณ์
ที่อยูู่ : 345 ม.8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6050036
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจุฬารัตน์ หนูอุไร
ที่อยูู่ : 222 ม.8 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางคำเอ้ย เชื้อเมืองพาน
ที่อยูู่ : 9 ม.3 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7320065
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจิตรภา ขันตี
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.นรินทิพย์ ปลาเงิน
ที่อยูู่ : 171 ม.1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8477247
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพินิจ กันสม
ที่อยูู่ : 279/111 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณีย์ กันทาทอง
ที่อยูู่ : 385 ม.6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส. ชะลอ แก่นแจ่ม
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1776246
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางวรรณรัตน์ อุบลแสน
ที่อยูู่ : 73 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3662568,081-0211319
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายศุภกิตต์ ภูนาเหลา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสุพัตรา ทรายหอม
ที่อยูู่ : 438/6 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 063-6619399
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.เพชรชมภู เลิศจำนงค์
ที่อยูู่ : 410/501 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2949289,087-0191403
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางฟองจันทร์ ขามโคง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0307929
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ ผลเดช
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1790800,089-5607711
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางกมลวรรณ ยะกับ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางมาลี วรรณบุตร
ที่อยูู่ : 192 ม.9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9800340
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสนาม มีเหมือน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1870012
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางอารีย์ วงค์ษาฟู
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9524407
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจันที อุดมลาภ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9612329
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางบัวผัน สุภาวดี
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8828764
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.สชลิดา หยาใส
ที่อยูู่ : 209 ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0340800,098-7763554
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายประธีป รู้สมัย
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 061-8655299
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพรรณทิพย์ อาดูร
ที่อยูู่ : 459/6 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7101947
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายบรรจง สุริยะโชติ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6153464
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางกัญชพร อินธรรม
ที่อยูู่ : 119 ม.5 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1811085
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางอรอนงค์ ศรีสุวรรณ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9807246
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางภรวัน โตศรี
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3292892
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางรวิวรรณ โตศรี
ที่อยูู่ : 140/5 ม.5 ต.คลองกระจง อ.สวรรณโลก จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8399396
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสมัย ธูปเกิด
ที่อยูู่ : 402 ม.5 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6230919
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสุวิมล วงค์ใหญ่
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4824809
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายฝน ชัยวรรณ์
ที่อยูู่ : 37 ม.16 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 063-2986491
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางทรัพย์ แปงนา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1920783
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายสมาน ธูปเกิด
ที่อยูู่ : 38 ม.5 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6871498
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายนิรันดร์ สายคำมูล
ที่อยูู่ : 133 ม.9 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจันทราวรรณ์ มาเมืองกล
ที่อยูู่ : 2 ม.3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8831471
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุวรรณา อัมรินทร์
ที่อยูู่ : 251 ม.1 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9511164
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายวิเศษ ทันอินทร์อาจ
ที่อยูู่ : 207 ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9805601
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางอารีญา ศรีวิชัย
ที่อยูู่ : 144/91 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8903327
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริพร อุดมเดช
ที่อยูู่ : 203 ม.9 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7229882
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางรุ่งนภา เกิดพุ่ม
ที่อยูู่ : 43218 ม.2 ต.นาขุนไกร อ.ศรีลำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9724978
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเอี่ยมละมัย วรรณรัตน์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2894548
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายลิขิต พรมแก้ว
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2661658
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายศิริพงษ์ อุดมเดช
ที่อยูู่ : 203 ม.9 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8038135
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิโชค ตันสุริสาร
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4878674
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.ทัศนีย์ สำราญบำรุง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายภานุพงษ์ ใจวงค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1801153
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล เรือนสว่าง
ที่อยูู่ : 91 ม.14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3665016
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางคำเพียร เรือนสว่าง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1172253
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายชาติ พรมฝั้น
ที่อยูู่ : 296 ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3682493
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.สกลวรรณ ขำอุไร
ที่อยูู่ : 208 ม.14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6225035
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางบัวเร็ว คำยอด
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6297052
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.วราพร วันยอ
ที่อยูู่ : 472 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 064-3345558
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.วิรากานต์ วันยาว
ที่อยูู่ : 120 ม.4 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-228820
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา คล้ายทองคำ
ที่อยูู่ : 169 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1959097
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ เขยนอก
ที่อยูู่ : 370/2 ม. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0949286
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ค้าปลีก
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณีย์ กันทาทอง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7626083
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ค้าปลีก
ชื่อ-สกุล : นางศุภาพัทธ์ สายปัน
ที่อยูู่ : 16 ม.11 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7856003
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ค้าปลีก
ชื่อ-สกุล : นางกรรณิกา เครือวงค์
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0314338
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ค้าปลีก
ชื่อ-สกุล : นายภคิน อารีเอื้อ
ที่อยูู่ : 11 ม.2 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9532535
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ค้าปลีก
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริรัตน์ จิระรัตนวรรณ
ที่อยูู่ : 259/63 ม.9 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8598249
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายภูมิชาย วงค์ศิริ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายจ่าฝู แซ่ย่าง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2845350
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายมงคล นวลสมบัติ
ที่อยูู่ : 403 ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9477811,084-4651147
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางบุญเรือง เผื่ออ้วน
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1885912,087-1723855
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุปราณี บุญมา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายถาวร ผ้าเจริญ
ที่อยูู่ : 131/2 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9483308
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายธนารัษณ์ แสนปัญญา
ที่อยูู่ : 44 ม.9 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : น.ส.สกลวรรณ ขำอุไร
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8589500
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางเกษร ชัยวงค์
ที่อยูู่ : 117 ม.1 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3902639
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายบรรจง สุริยะโชติ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายพงศ์เพชร ขัดแดง
ที่อยูู่ : 95 ม.19 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0230536
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางสุพรรณ มาคำถา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1825283
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางสุนทรี แซ่ย้าง
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นายภราดร เหมสุวรรณ
ที่อยูู่ : 650/1 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2526507
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณิรชา เกตุนาวา
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5708881
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นายมนัส ยิ้มสาย
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : น.ส.สายทอง ตาบู้
ที่อยูู่ : 170/35 ม. ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1728453,094-9273182
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : น.ส.ธนัชพร โยนิจ
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นางประหยัด รอดความทุกข์
ที่อยูู่ : 100/427 ม.8 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8935797
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นายสอาด แสนทนันชัย
ที่อยูู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5596871
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : น.ส.พรกมล พงษ์พึ่ง
ที่อยูู่ : 191 ม.16 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1918211
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นายไตรรัตน์ กิตติวงค์รังสี
ที่อยูู่ : 314 ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6758545
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นางจิรนันท์ ฝ้ายตัน
ที่อยูู่ : 209 ม.8 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9979959
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นางสมยงค์ แดงจันทร์ตา
ที่อยูู่ : 416 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0446198
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 2 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 9 หมู่ 13 ถนน พหลโยธิน ตำบล สันทราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-700-169 โทรสาร : 053-700-169

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดโชคเจริญพร