ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ

ประวัติความเป็นมา

       ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชน ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นับเป็นตลาดกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของภาคใต้ เป็นศูนย์รวมของผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้  

        ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2518 จากการที่รถสองแถวโดยสารสายนครศรีฯ-ลานสกา , นครศรีฯ-พรหมคีรี , นครศรีฯ–จันดี เดินทางมาจากต้นสายเพื่อเข้ามาในตัวจังหวัด โดยรถโดยสารสองแถวเหล่านั้นได้มีการขนส่งสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร อย่างเช่น สะตอ, ลูกเนียง และอื่นๆมาด้วย ซึ่งเมื่อพ่อค้าและแม่ค้าเห็นและตกลงราคาขอซื้อเหมาได้สำเร็จก็จะนำผลผลิตลงจากรถ นำสินค้ามาทำความสะอาด ตัดแยกเกรดแล้วนำไปขายต่อในเมือง  

          จากเหตุการณ์ข้างต้น จึงทำให้พื้นที่จอดรถจากเดิมที่ซื้อขายริมถนนบริเวณคลองท่าเรียน หัวอิฐเกิดเป็นตลาดขายส่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มีลักษณะเหมือนตลาดนัดช่วงเช้าที่มีเป็นประจำทุกวัน  ต่อมาความแออัดของรถและปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมีรถอีกจำนวนหนึ่งมารอซื้อเหมาสินค้าเป็นจำนวนมากนายสุพร อินทรวิเชียร เจ้าของปั๊มน้ำมันที่หัวอิฐได้มองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ โดยระยะแรกจัดพื้นที่ให้รถขนสินค้าเข้าจอดขยายพื้นที่ สร้างแผงให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อเหมาสินค้าเช่าพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้ามาเช่าแผงในช่วงแรกมากพอสมควร เนื่องจากการเช่าแผงทำให้ซื้อเหมาสินค้าได้ครั้งละมากๆ ตลอดจนพื้นที่เพียงพอที่จะคัดเกรดสินค้า

          ซึ่งทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้บริการได้กำไร ตลาดจึงเริ่มขยายตัวกว้างขึ้น  ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตลาดกลางระดับภูมิภาคของเอกชน เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2529 มีพื้นที่การให้บริการ เริ่มแรกประมาณ 30 ไร่ และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2534 ตลาดกลางได้มีการพัฒนาและขยายพื้นที่ การบริการขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่  ผู้ซื้อส่วนมากมาซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ เนื่องจากมีผักและผลไม้ให้เลือกจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะซื้อในลักษณะทั้งคละและแยกเกรดสินค้า ผู้ซื้อผู้ขายส่วนมากมาซื้อขายผักและผลไม้ เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นศูนย์รวมสินค้าชนิดให้เลือกซื้อหาและเป็นตลาดกลางที่มีการซื้อขายแบบเสรี ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันเอง

        ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ เป็นศูนย์กลางการค้าขายพืชผล ผลิตภัณฑ์การเกษตร สภาพการค้าขาย ภายในตลาดรวมพืชผลหัวอิฐนี้ ทำให้เกิดอาชีพ มีการจ้างงาน เป็นแหล่งระบายสินค้าการเกษตรในพื้นที่ นำมาซึ่งรายได้ให้กับผู้คนจำนวนมาก ทั้งจากในนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 11/92 หมู่ 1 ถนน กระโรม ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-343-800 , 075-343-203-4
โทรสาร : 075-347-892

Facebook : https://www.facebook.com/huait
เข้าชม 5,150 ครั้งชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอฮอลแลนด์
ชื่อ-สกุล : คุณ ณัชนรี ดาษเวช
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81968 1722
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรดธรรมดา/แก้ว
ชื่อ-สกุล : คุณ ปรีดา ปัจฉิมเมธร์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86742 2499
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรด
ชื่อ-สกุล : คุณ วรนุช มลอินทร์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87264 1043
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรด
ชื่อ-สกุล : คุณ ประภา สังเกต
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81968 8799
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรดภูเก็ต
ชื่อ-สกุล : คุณ สมทรง ศาสนโสภา
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81397 7112
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรดภูเก็ต
ชื่อ-สกุล : คุณ จิรัช ทรงนาศึก
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 84861 9282
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : คุณ อำพร ดิษฐ์อำไพ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81539 0363
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : คุณ อ้อย ชูจันทร์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81535 7785
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : คุณ สุพร มากทอง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87883 4879
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : คุณ ลัดดา กลิ่นทิพย์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81958 5225
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มโอ
ชื่อ-สกุล : คุณ มัชรี คงปาน
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87051 1796
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มโอ
ชื่อ-สกุล : คุณฉวีวรรณ ทิพรัตน์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87884 0079
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวอ่อน
ชื่อ-สกุล : คุณ สุกานดา สุขเกษมทอง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 84053 5033
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วง
ชื่อ-สกุล : คุณ สุมาลี ทองแกมนาก
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 83525 5531
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วง
ชื่อ-สกุล : คุณ กัญญา อินทร์จันทร์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81536 6077
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วง
ชื่อ-สกุล : คุณ นิศารัตน์ คงแป้น
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81979 1244
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ทุเรียน
ชื่อ-สกุล : คุณ อัมพร ทรัมยัสสมบูรณ์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81944 6133
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ทุเรียน
ชื่อ-สกุล : คุณ บุญยืน บุญแสวง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 813269817
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มังคุด/เงาะ/ลองกอง
ชื่อ-สกุล : คุณ อารี ไชยจุติ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81271 0132
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มังคุด/เงาะ/ลองกอง
ชื่อ-สกุล : คุณ บุญชิดา เอี่ยมสกุล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81535 6795
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มังคุด/เงาะ/ลองกอง
ชื่อ-สกุล : คุณ ประไพ แก้วกำเนิด
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89589 1631
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้าวน้ำว้า/กล้วยหอม
ชื่อ-สกุล : คุณประเมิน ดำเนินผล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81084 4337
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้าวน้ำว้า/กล้วยหอม
ชื่อ-สกุล : คุณ ประเวียง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81894 0254
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้าวน้ำว้า/กล้วยหอม
ชื่อ-สกุล : คุณ อธิฐาน ประดับ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 80693 8404
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวโพดหวาน
ชื่อ-สกุล : คุณ วรรณษา แสนเสนา
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89866 5372
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวโพดหวาน
ชื่อ-สกุล : คุณ สมหญิง จันทร์มณี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89195 5138
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขมิ้น/ตะใคร้/ข่า
ชื่อ-สกุล : คุณ ปัทมาวดี ฤกษ์มล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81058 3492
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขมิ้น/ตะใคร้/ข่า
ชื่อ-สกุล : คุณ สาว
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81536 2401
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขมิ้น/ตะใคร้/ข่า
ชื่อ-สกุล : คุณ อาธีส๊ะ วิลาทอง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87882 1452
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขมิ้น/ตะใคร้/ข่า
ชื่อ-สกุล : คุณ สุดารัตน์ ถาวรสาร
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81968 6887
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขมิ้น/ตะใคร้/ข่า
ชื่อ-สกุล : คุณ ตาล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 88765 3228
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขมิ้น/ตะใคร้/ข่า
ชื่อ-สกุล : คุณ กุ้ง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81085 5512
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักทอง/ฝักเขียวแก่
ชื่อ-สกุล : คุณ เลขา หนูแก้ว
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81607 9741
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักทอง/ฝักเขียวแก่
ชื่อ-สกุล : คุณ มะลิวัลย์ แซ่ทลาย
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81894 1783
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักทอง/ฝักเขียวแก่
ชื่อ-สกุล : คุณ วันเมศ มานะ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 85785 6549
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักทอง/ฝักเขียวแก่
ชื่อ-สกุล : คุณ ธันยาพร ถาระมิศ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81082 8457
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักทอง/ฝักเขียวแก่
ชื่อ-สกุล : คุณ มยูน แนมไส
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 61123 7690
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักทอง/ฝักเขียวแก่
ชื่อ-สกุล : คุณ วิชชุดา ชุมโทม
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 93783 4912
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักทอง/ฝักเขียวแก่
ชื่อ-สกุล : คุณ ธนากร บัวทอง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 99363 3537
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักเขียวอ่อน/มะเขือยาว
ชื่อ-สกุล : คุณ เจริญวรรณ ยอดมณี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81271 4250
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเปาะ/ชะอม/ถั่วพู
ชื่อ-สกุล : คุณ ไสว สุขกาญจน์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86273 3895
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเปาะ/ชะอม/ถั่วพู
ชื่อ-สกุล : คุณ อุไร เทวรัตน์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81807 0768
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฝักเขียวอ่อน/มะเขือยาว
ชื่อ-สกุล : คุณ พรชัย หัสดี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 92528 6030
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือยาว/ชะอม/ถั่วพู
ชื่อ-สกุล : คุณ สุดใจ ขาวทอง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81956 9700
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือยาว/ชะอม/ถั่วพู
ชื่อ-สกุล : คุณ ประมิน การชะนะไชย
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81767 0039
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : บัวบก
ชื่อ-สกุล : คุณ จรวย แก้วสุขศรี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86691 1235
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : บัวบก
ชื่อ-สกุล : คุณ หนูมัดตรี ศรีวารินทร์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81720 7857
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : บัวบก
ชื่อ-สกุล : คุณ สุชานาฎ ถ้านกิ่ง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 84933 6138
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : คุณ ศศิวิมน ทองขาว
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89724 2327
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : คุณ บุญเรียง ชูทอง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81396 3179
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : คุณ อาภรณ์ หนูดำ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81477 2880
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : คุณ ธัญมน นนถะตระกูล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81956 1799
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : คุณ ณัฐชยา แซ่เอี้ย
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7531 4842
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : คุณ ปุณยนุช เผือกขำ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89474 2379
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวมัน
ชื่อ-สกุล : คุณ เอี่ยน สินศักดิ์ศรี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81968 9264
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวมัน
ชื่อ-สกุล : คุณ จารี มูลช่วย
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81737 6075
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวมัน
ชื่อ-สกุล : คุณ เกษร ไชยสน
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 98063 1913
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวมัน
ชื่อ-สกุล : คุณ เกษร นิลกาญจน์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81956 8454
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวมัน
ชื่อ-สกุล : คุณ วลิดา มนั่งศรี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86292 5624
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวมัน
ชื่อ-สกุล : คุณ วรวัช อุณาธรกุล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89666 2954
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กะหล่ำปลี
ชื่อ-สกุล : คุณ จิราวุฒิ ทองเทลือ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89891 8828
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กะหล่ำปลี
ชื่อ-สกุล : คุณ อนุวรรต์ จำปากลาย
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86479 9135
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กะหล่ำปลี
ชื่อ-สกุล : คุณ ฉัตรทิพย์ แก้วเกิด
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 85883 9752
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : คุณ ปราณี ศรีสุข
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89866 9709
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : คุณ ทนุ เมฆาระ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86595 0134
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : คุณ ทัน ธุระวงค์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81270 2865
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : คุณ บุญเจือ สุกใส
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81970 2974
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : คุณ วิศรุต จันทบุรี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 90158 8160
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : คุณ พิศ เพรชมณี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 95427 5969
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถั่วฝักยาว/แตงกวา
ชื่อ-สกุล : คุณ ละออง ชินศรี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89872 3674
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถั่วฝักยาว/แตงกวา
ชื่อ-สกุล : คุณ สุณี สุขหอม
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81396 3884
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถั่วฝักยาว/แตงกวา
ชื่อ-สกุล : คุณ ประเดียว ชูแก้ว
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86279 8525
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถั่วฝักยาว/แตงกวา
ชื่อ-สกุล : คุณ รักวิวรรณ ภุมศรี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81362 2746
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขิง
ชื่อ-สกุล : คุณ ธัญมน นนทกะตระกูล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81956 1799
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขิง
ชื่อ-สกุล : คุณ ศุภลักษณ์ แฉล้ม
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87894 2585
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขิง
ชื่อ-สกุล : คุณ จรรยา เหมทานนท์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89871 7142
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ใบพลู
ชื่อ-สกุล : คุณ เล็ก
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87279 8971
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดหูหนู/เห็ดนางฟ้า
ชื่อ-สกุล : คุณ สุดใจ ชาญณรงค์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87896 3658
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดหูหนู/เห็ดนางฟ้า
ชื่อ-สกุล : คุณ สุนทร อ่อนแก้ว
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 84057 6488
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดหูหนู/เห็ดนางฟ้า
ชื่อ-สกุล : คุณ เรวดี นันทกาล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 83180 5428
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดหูหนู/เห็ดนางฟ้า
ชื่อ-สกุล : คุณ ละออง ดุจดำเกิง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81535 2009
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กวางตุ้ง/คะน้า/ผักชี/ต้นหอม
ชื่อ-สกุล : คุณ จำปี นุ่นแก้ว
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81537 0827
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กวางตุ้ง/คะน้า/ผักชี/ต้นหอม
ชื่อ-สกุล : คุณ ศวรรญยา ผลเจริญ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 84057 4678
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กวางตุ้ง/คะน้า/ผักชี/ต้นหอม
ชื่อ-สกุล : คุณ สุภาพ ชาวนวน
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86269 9261
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กวางตุ้ง/คะน้า/ผักชี/ต้นหอม
ชื่อ-สกุล : คุณ จารี เชยกาลญจน์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 87890 5419
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กวางตุ้ง/คะน้า/ผักชี/ต้นหอม
ชื่อ-สกุล : คุณ จิรนันท์ ปราทมณีบุญ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 90702 3734
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โหระพา/กะเพรา/ผักชีฝรั่ง
ชื่อ-สกุล : คุณ บายใจ จรรงาม
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89726 4177
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โหระพา/กะเพรา/ผักชีฝรั่ง
ชื่อ-สกุล : คุณ อ๊อด ยื่นเพ็ง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 83595 8003
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โหระพา/กะเพรา/ผักชีฝรั่ง
ชื่อ-สกุล : คุณ จรินทร์ บัวเกต
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 84843 3785
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มันขี้หนู/ถั่วลิสง
ชื่อ-สกุล : คุณ ศรีนวล จรรณสุข
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81968 7034
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มันขี้หนู/ถั่วลิสง
ชื่อ-สกุล : คุณ กิติพงค์ บัวดำ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81597 8473
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำตาลปี๊บ/น้ำตาลทราย
ชื่อ-สกุล : คุณ ไพพรรณ พิบูลย์สวัสดิ์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81124 4782
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำตาลปี๊บ/น้ำตาลทราย
ชื่อ-สกุล : คุณ สมจิต มานะ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 84183 5836
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำตาลปี๊บ/น้ำตาลทราย
ชื่อ-สกุล : คุณ ทัศนีย์ ณ นคร
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89729 9318
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม/กระเทียม/พริกแกง
ชื่อ-สกุล : คุณ สุดารัตน์ แก้วเพิ่มพูล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 89733 1704
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม/กระเทียม/พริกแกง
ชื่อ-สกุล : คุณ สริยา ทองกิ่ง
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81535 2368
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม/กระเทียม/พริกแกง
ชื่อ-สกุล : คุณ สัมพันธ์ ปริยานุกูล
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81958 1841
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม/กระเทียม/พริกแกง
ชื่อ-สกุล : คุณ ลัดดาวัลย์ กลิ่นศรี
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 75340 492
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม/กระเทียม/พริกแกง
ชื่อ-สกุล : คุณ ราตรี ศรีกาญจน์
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81477 2749
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม/กระเทียม/พริกแกง
ชื่อ-สกุล : คุณ นฤพร มูลศิริ
ที่อยูู่ : 87 ซอยตลาดรวมพืชผล ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 86947 6731
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 11/92 หมู่ 1 ถนน กระโรม ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-343-800 , 075-343-203-4 โทรสาร : 075-347-892

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ


ข้าวและพืชไร่

ข้าวเปลือกสุพรรณบุรี / 14 - 15%
ไม่พบราคาปลีก
ไม่พบราคาส่ง
ไม่พบข้อมูลราคา

ข้าวเปลือกพิษณุโลก / 15%
ไม่พบราคาปลีก
ไม่พบราคาส่ง
ไม่พบข้อมูลราคา

ข้าวเปลือกเหนียว / -
ไม่พบราคาปลีก
ไม่พบราคาส่ง
ไม่พบข้อมูลราคา

ข้าวเปลือกหอมมะลิ / -
ไม่พบราคาปลีก
ไม่พบราคาส่ง
ไม่พบข้อมูลราคา

ข้าวเปลือกหอมจังหวัด / -
ไม่พบราคาปลีก
ไม่พบราคาส่ง
ไม่พบข้อมูลราคา

ข้าวเปลือกเม็ดใหญ่ / -
ไม่พบราคาปลีก
ไม่พบราคาส่ง
ไม่พบข้อมูลราคา